უფასო პირადობის მოწმობების შესახებ იუსტიციის მინისტრმა ახალი ბრძანება გამოსცა

0

загруженноеსაქართველოს მოქალაქეებისთვის საარჩევნო უფლების რეალიზების ხელშეწყობის მიზნით, იუსტიციის მინისტრმა გამოსცა ბრძანება, რომლის თანახმადაც, პირადობის მოწმობისაღება 2014 წლის 1 ივნისამდე (დაჩქარებული მომსახურების საფასურის ჩათვლით), უფასო იქნება საქართველოს მოქალაქეთა ზოგიერთი კატეგორიისთვის. 

კერძოდ, პირადობის მოწმობა უფასო იქნება საქართველოს იმ სრულწლოვანი მოქალაქეებისთვის, რომელთაც არ გააჩნიათ პირადობის დამადასტურებელი იურიდიული ძალისმქონე არც პირადობის მოწმობა და არც პასპორტი, ასევე იმ არასრულწლოვნებისთვის, რომელთაც 2014 წლის 16 ივნისამდე უსრულდებათ 18 წელი, და აგრეთვე არ გააჩნიათპირადობის დამადასტურებელი იურიდიული ძალის მქონე არც პირადობის მოწმობა და არც პასპორტი. საქართველოს ასეთი 60 000-მდე მოქალაქე ჰყავს.

,,საქართველოს საარჩევნო კოდექსის“ ორგანული კანონის 31-ე მუხლის 1-ლი ნაწილის მიხედვით ამომრჩეველთა ერთიანი სია, საქართველოს კანონმდებლობით დადგენილი წესითრეგისტრირებული, აქტიური საარჩევნო უფლების მქონე პირთა სიაა, რომელიც ამავე მუხლის მე-5 ნაწილის ,,ა“ ქვეპუნქტის მოთხოვნით დგება სახლმწიფო სერვისებისგანვითარების სააგენტოს მონაცემთა ბაზაში არსებული, შესაბამის ტერიტორიაზე საცხოვრებელი ადგილის მიხედვით რეგისტრირებულ პირთა, მათ შორის, იმ პირთა შესახებმონაცემების საფუძველზე, რომლებსაც არჩევნების დღისთვის უსრულდებათ 18 წელი.

ამომრჩეველთა ერთიან სიაში არ შეიტანება იმ პირთა შესახებ მონაცემები, რომელთა სახელზე ბოლოს გაცემული პირადობის დამადასტურებელი დოკუმენტი გაუქმდა გაყალბებისან ბათილად ცნობის გამო, ან რომელთაც არ აუღიათ მიმდინარე არჩევნების დროისთვის იურიდიული ძალის მქონე საქართველოს მოქალაქის პირადობის მოწმობა ან საქართველოსმოქალაქის პასპორტი, თუ ეს პირები არჩევნების დღემდე არაუგვიანეს მე-11 დღისა რეგისტრაციას არ გაივლიან სააგენტოში.

Share.

Comments are closed.