შპს ,,გაზეთი ბოლნისი’’ აცხადებს აუქციონს მის საკუთრებაში არსებული დიზელ გენერატორის აუქციონის ფორმით პრივატიზების შესახებ

0

1416475212_auctionშპს  ,,გაზეთი ბოლნისი’’ აცხადებს აუქციონს მის საკუთრებაში არსებული დიზელ გენერატორის აუქციონის ფორმით პრივატიზების შესახებ.

დიზელ-გენერატორის საწყისი გასაყიდი ფასი 1300 (ერთი ათას სამასი) ლარი.

ბიჯის სიდიდე 65  (სამოცდახუთი) ლარი.

,,ბე’’- 390 (სამასოთხმოცდაათი) ლარი

აუქციონში მონაწილეობის მისაღებად განცხადების მიღება წარმოებს საიტზე განთავსებიდან მეთხუთმეტე  კალენდარული დღის 12 საათამდე.  მისამართი: ქალაქ ბოლნისი, ს.ს.ორბელიანის ქ.#106 შპს ,,გაზეთი ბოლნისი’’

აუქციონი ჩატარდება 2015 წლის 25 მარტს, დღის 14 საათზე. აუქციონში მონაწილეობის ბილეთის ფასი 10 (ათი) ლარი.

,,ბე’’-ს და ბილეთის საფასურის გადახდა უნდა მოხდეს ლიბერთი ბანკის ბოლნისის ფილიალში.

ბანკის კოდი LBRTGE22  ა.ა. GE83LB0113121745931000 ს|კ 225374387

შპს ,,გაზეთი ბოლნისი’’


Share.

Leave A Reply