27 იანვარს ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულო რიგგარეშე სხდომას გამართავს

0

1240651_846533688741085_4003725456972108209_nბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის  27 იანვრის  რიგგარეშე  სხდომის

დღის წესრიგი

 1. ბოლნისის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 15 დეკემბრის №53 დადგენილებაში ცვლილებების შეტანის თაობაზე.

მომხსენებლი: თამაზ ჟორჟოლიანი

თანამომხსენებელი: ვუგარ ისაევი

 1. ,,ბოლნისის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტიდან სოციალური დახმარების გაცემისა და მიღების წესის დამტკიცების შესახებ“ ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 26 დეკემბრის N62 დადგენილებაში ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის შესახებ“

მომხსენებლი: თამაზ ჟორჟოლიანი

თანამომხსენებელი: დავით ასპანიძე

 1. ,,ბოლნისის მუნიციპალიტეტის ქონების პრივატიზების, სარგებლობისა და მართვის უფლებებით გადაცემის, ბოლნისის მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებულ 50%-ზე მეტი წილობრივი მონაწილეობის საწარმოს ქონების პრივატიზებისა და სარგებლობის უფლებით გადაცემის, საწყისი საპრივატიზებო საფასურის, ქირის საფასურის, ქირის საწყისი საფასურის განსაზღვრისა და ანგარიშსწორების წესების დამტკიცების შესახებ.

მომხსენებლი: თამაზ ჟორჟოლიანი

თანამომხსენებელი: თამაზ ჩუბინიძე

 1. საქართველოს კანონის ,,საქართველოს საგადასახადო კოდექსის“ 206-ე მუხლის პირველი პუნქტის „შ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული შემთხვევის სტიქიის (ქარიშხლის, სეტყვის, გვალვის, წყალდიდობის, მეწყერის და სხვა) შედეგად სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადისაგან გათავისუფლების საფუძვლის, ცნობის (განკარგულების) გაცემის წესის დამტკიცების შესახებ

მომხსენებლი: თამაზ ჟორჟოლიანი

 1. „ბოლნისის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ერთიანი სახლმწიფო შესყიდვების გეგმის დამტკიცების შესახებ“ ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 17 ნოემბრის №94-ე განკარგულებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

მომხსენებლი: თამაზ ჟორჟოლიანი

თანამომხსენებელი: ვუგარ ისაევი

6.,,ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი და მოძრავი ქონების საქართველოს  საპატრიარქოს ბოლნისის ეპარქიისათვის უსასყიდლო სარგებლობის უფლებით  გადაცემაზე თანხმობის მიღების შესახებ.

მომხსენებლი: თამაზ ჟორჟოლიანი

თანამომხსენებელი: თამაზ ჩუბინიძე

 1.  ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის №31 განკარგულებაში ცვლილების შეტანის შესახებ.

მომხსენებლი: თამაზ ჟორჟოლიანი

8. ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონების საქველმოქმედო ფონდ ბოლნისისათვის პირდაპირი განკარგვის წესით უსასყიდლო სარგებლობის უფლებით გადაცემაზე თანხმობის მიღების შესახებ.

მომხსენებლი: თამაზ ჟორჟოლიანი

თანამომხსენებელი: თამაზ ჟორჟოლიანი

9. ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებასში არსებული უძრავი ქონების საინიციატივო ჯგუფ კაზრეთ-ბალიჭის ქალთა საბჭოსათვის პირდაპირი განკარგვისათვის წესით უსასყიდლო სარგებლობის უფლებით გადაცემაზე თანხმობის მიღების შესახებ.

მომხსენებლი: თამაზ ჟორჟოლიანი

თანამომხსენებელი: თამაზ ჟორჟოლია

10. ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი და მოძრავი ქონების შპს რიტუალების მომსახურების სახლისთვის პირდაპირი განკარგვის წესით უსასყიდლო სარგებლობის უფლებით გადაცემაზე თანხმობის მიღების შესახებ.

მომხსენებლი: თამაზ ჟორჟოლიანი

თანამომხსენებელი: თამაზ ჟორჟოლიანი

11. ბოლნიოსის მუნიციპალიტეტის 2012 2013 წლების ფინანსური ანგარიშგების ფინანსური აუდიტისა და 2012 2013 წლების ბიუჯეტის შესრულების შესაბამისოფის აუდიტის 2014 წლის 26 დეკემბერს დამტკიცებული №53/00 და №54/00 ანგარიშების მოსმენის შესახებ.

მომხსენებლი: თამაზ ჟორჟოლიანი

თანამომხსენებელი: ვუგარ ისაევი

ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №

2015 წლის 27 იანვარი

ქ. ბოლნისი

 

ბოლნისის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ” ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 201წლის 15 დეკემბრის  №5დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე

   ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის „დ.ა“ქვეპუნქტის,

„ნორმატიული აქტების შესახებ“საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის მე-7 პუნქტის შესაბამისად  ბოლნისის მუნიციპალიტეტის  საკრებულოს 2014 წლის 15 დეკემბრის №53-ე დადგენილებაში (www.matsne.gov.ge),18/12/2014,190020020.35.158.016198) შევიდეს შემდეგი ცვლილება :

  მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით.“.

 

დასახელება 2013 წლის ფაქტი 2014 წლის ფაქტი 2015 წლის გეგმა
სულ მათ შორის სულ მათ შორის
წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები 14,441.2 12,373.5 1,997.1 10,376.4 13,925.0 305.0 13,620.0
გადასახადები 1,985.2 1,680.7 0.0 1,680.7 2,000.0 0.0 2,000.0
გრანტები 3,335.7 1,997.1 1,997.1 0.0 305.0 305.0 0.0
სხვა შემოსავლები 9,120.3 8,695.7 0.0 8,695.7 11,620.0 0.0 11,620.0
ხარჯები 12,598.7 11,431.9 847.2 10,584.7 12,203.4 369.1 11,834.3
შრომის ანაზღაურება 2,333.2 2,078.5 132.0 1,946.5 2,103.1 129.4 1,973.7
საქონელი და მომსახურება 2,511.5 2,600.0 543.4 2,056.6 2,440.0 64.1 2,375.9
პროცენტი 221.0 200.0 0.0 200.0 200.0 0.0 200.0
სუბსიდიები 5,749.8 4,966.3 0.0 4,966.3 5,415.1 0.0 5,415.1
გრანტები 0.0 0.0 0.0 0.0 370.0 0.0 370.0
სოციალური უზრუნველყოფა 1,670.3 1,504.1 171.8 1,332.4 1,675.1 175.6 1,499.5
სხვა ხარჯები 112.9 82.8 0.0 82.8 0.0 0.0 0.0
საოპერაციო სალდო 1,842.5 941.6 1,149.9 -208.3 1,721.6 -64.1 1,785.7
არაფინანსური აქტივების ცვლილება 4,881.3 1,262.7 1,084.6 178.1 2,030.2 0.0 2,030.2
ზრდა 4,963.9 1,266.5 1,084.6 181.9 2,065.2 0.0 2,065.2
კლება 82.6 3.8 0.0 3.8 35.0 0.0 35.0
მთლიანი სალდო -3,038.8 -321.1 65.3 -386.4 -308.6 -64.1 -244.5
ფინანსური აქტივების ცვლილება -3,230.2 -533.5 65.3 -598.8 -521.0 -64.1 -456.9
ზრდა 368.3 65.3 65.3 0.0 0.0 0.0 0.0
ვალუტა და დეპოზიტები 368.3 65.3 65.3   0.0    
სესხები 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
სხვა დებიტორული დავალიანებები 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
კლება 3,598.5 598.8 0.0 598.8 521.0 64.1 456.9
ვალუტა და დეპოზიტები 3,598.5 598.8   598.8 521.0 64.1 456.9
სესხები 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
სხვა დებიტორული დავალიანებები 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ვალდებულებების ცვლილება -191.4 -212.4 0.0 -212.4 -212.4 0.0 -212.4
ზრდა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
საგარეო 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
საშინაო 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
კლება 191.4 212.4 0.0 212.4 212.4 0.0 212.4
საგარეო 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
საშინაო 191.4 212.4 0.0 212.4 212.4 0.0 212.4
ბალანსი 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

 

 

მუხლი 2. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება

 

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით.”.

 

 

დასახელება 2013 წლის ფაქტი 2014 წლის ფაქტი 2015 წლის გეგმა
სულ მათ შორის სულ მათ შორის
წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები
შემოსულობები 14523.8 12377.3 1997.1 10380.2 13960.0 305.0 13655.0
შემოსავლები 14441.2 12373.5 1997.1 10376.4 13925.0 305.0 13620.0
არაფინანსური აქტივების კლება 82.6 3.8 0.0 3.8 35.0 0.0 35.0
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ვალდებულებების ზრდა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
გადასახდელები 17754.0 12910.8 1931.8 10979.0 14481.0 369.1 14111.9
ხარჯები 12598.7 11431.9 847.2 10584.7 12203.4 369.1 11834.3
არაფინანსური აქტივების ზრდა 4963.9 1266.5 1084.6 181.9 2065.2 0.0 2065.2
ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ვალდებულებების კლება 191.4 212.4 0.0 212.4 212.4 0.0 212.4
ნაშთის ცვლილება -3230.2 -533.5 65.3 -598.8 -521.0 -64.1 -456.9

 

მუხლი 3. ბოლნისის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 13925,0 ათ. ლარის ოდენობით .“.

 

დასახელება 2013 წლის ფაქტი 2014 წლის ფაქტი 2015 წლის გეგმა
სულ მათ შორის სულ მათ შორის
წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები 14,441.2 12,373.5 1,997.1 10,376.4 13,925.0 305.0 13,620.0
გადასახადები 1,985.2 1,680.7 0.0 1,680.7 2,000.0 0.0 2,000.0
გრანტები 3,335.7 1,997.1 1,997.1 0.0 305.0 305.0 0.0
სხვა შემოსავლები 9,120.3 8,695.7 0.0 8,695.7 11,620.0 0.0 11,620.0

 

მუხლი  4. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები

 

დასახელება 2013 წლის ფაქტი 2014 წლის ფაქტი 2015 წლის გეგმა
სულ მათ შორის სულ მათ შორის
წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები
გადასახადები 1985.2 1680.7 0.0 1680.7 2000.0 0.0 2000.0
გადასახადები ქონებაზე 1985.5 1679.7 0.0 1679.7 2000.0 0.0 2000.0
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე(გარდა მიწისა) 896.8 594.3 0.0 594.3 900.0 0.0 900.0
უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე(გარდა მიწისა) 2.7 2.6 0.0 2.6 0.0 0.0 0.0
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე(გარდა მიწისა)გადასახადი 37.5 24.1 0.0 24.1 10.0 0.0 10.0
ეკონომიკური საქმიანობისათვის გამოყენებულ ქონებაზე გადასახადი 29.1 18.7 0.0 18.7 6.0 0.0 6.0
არაეკონომიკური საქმიანობისათვის გამოყენებულ უძრავ ქონებაზე გადასახადი 8.3 5.4 0.0 5.4 4.0 0.0 4.0
საქართველოში რეგისტრირებულ მსუბუქ ავტომობილებზე 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი 935.5 902.4 0.0 902.4 840.0 0.0 840.0
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი ფიზიკური პირებიდან 792.4 795.9 0.0 795.9 700.0 0.0 700.0
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი იურიდიული პირებიდან 143.1 106.5 0.0 106.5 140.0 0.0 140.0
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი 112.0 156.3 0.0 156.3 250.0 0.0 250.0
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი ფიზიკური პირებიდან 4.3 6.2 0.0 6.2 10.0 0.0 10.0
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი იურიდიული პირებიდან 107.7 150.1 0.0 150.1 240.0 0.0 240.0
სხვა გადასახადები -0.3 1.0 0.0 1.0 0.0 0.0 0.0

  

მუხლი  5. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 305,0 ათ. ლარის ოდენობით.”.

 

დასახელება 2013 წლის ფაქტი 2014 წლის ფაქტი 2015 წლის გეგმა
გრანტები 3335.7 1997.1 305.0
საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები 0.0 0.0 0.0
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი 3335.7 1997.1 305.0
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები 305.0 305.0 305.0
გათანაბრებითი ტრანსფერი 0.0 0.0 0.0
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად 305.0 305.0 305.0
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები 3030.7 1692.1 0.0
საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები 0.0 0.0 0.0
ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად 1690.6 425.2 0.0
საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხები 1340.1 1266.9 0.0
სხვა სპეციალური ტრანსფერი 0 0 0

 

  მუხლი 6. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის  სხვა შემოსავლები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 11620,0 ათ. ლარის ოდენობით.”.

 

დასახელება 2013 წლის ფაქტი 2014 წლის ფაქტი 2015 წლის გეგმა
სხვა შემოსავლები 9120.3 8695.7 11620.0
შემოსავლები საკუთრებიდან 8650.7 8034.6 11244.0
პროცენტები 285.7 66.5 300.0
დივიდენდები 0.0 0.0 0.0
რენტა 8365.0 7968.1 10944.0
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის 8365.0 7968.1 10944.0
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია 51.3 56.6 60.0
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები 22.6 48.9 50.0
სანებართვო მოსაკრებელები 11.3 40.1 39.0
სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი 1.8 0.6 1.0
ადგილობრივი მოსაკრებელი  დასახლებული  ტერიტორტიის დასუფთავებისათვის 9.5 8.2 10.0
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება 28.7 7.7 10.0
შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან 28.7 7.7 10.0
ჯარიმები,სანქციები და საურავები 418.3 594.5 316.0
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები 0.0 10.0 0.0

 

მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 12203,4 ათ. ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით.“.

 

დასახელება 2013 წლის ფაქტი 2014 წლის ფაქტი 2015 წლის გეგმა
სულ მათ შორის სულ მათ შორის
წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები
ხარჯები 12598.7 11431.9 847.2 10584.7 12203.4 369.1 11834.3
შრომის ანაზღაურება 2333.2 2078.5 132.0 1946.5 2103.1 129.4 1973.7
საქონელი და მომსახურება 2511.5 2600.0 543.4 2056.6 2440.0 64.1 2375.9
პროცენტი 221.0 200.0 0.0 200.0 200.0 0.0 200.0
სუბსიდიები 5749.8 4966.3 0.0 4966.3 5415.1 0.0 5415.1
გრანტები 0.0 0.0 0.0 0.0 370.0 0.0 370.0
სოციალური უზრუნველყოფა 1670.3 1504.1 171.8 1332.4 1675.1 175.6 1499.5
სხვა ხარჯები 112.9 82.8 0.0 82.8 0.0 0.0 0.0

 

მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 2030.2 ათ. ლარის ოდენობით, მათ შორის:

ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 2065.2 ათ. ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:

კოდი დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა 2013 წლის ფაქტი 2014 წლის ფაქტი  2015 წლის გეგმა
01 00 წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება 19.3 31.8 202.0
02 00 თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება 0.0 0.0 25.8
03 00 ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია 4783.7 791.9 1283.7
04 00 განათლება 154.8 442.5 0.0
05 00 კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი 6.1 0.4 553.7
სულ ჯამი 4963.9 1266.5 2065.2

 

ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 35,0 ათ. ლარის ოდენობით, მათ შორის.“.

დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა 2013 წლის ფაქტი 2014 წლის ფაქტი  2015 წლის გეგმა
არაფინანსური აქტივების კლება 82.6 3.8 35.0
ძირითადი აქტივები 34.5 -1.2 25.0
არაწარმოებული აქტივები 2.2 5.0 10.0
მიწა 45.9 5.0 10.0

 

მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური  აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით.“.

 

ფუნქციონალური კოდი დასახელება  2013 წლის ფაქტი 2014 წლის ფაქტი  2015 წლის გეგმა
701 საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება 2,946.0 2,634.4 3,360.2
7011 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები 2,720.2 2,429.0 3,154.8
70111 აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა 2,720.2 2,429.0 3,054.8
70112 ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა 0.0 200.0 200.0
7013 საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეს შორის 0.0 5.4 5.4
702 თავდაცვა 6.3 0.0 0.0
703 საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება 505.2 517.9 603.9
7031 პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა 166.6 158.6 228.8
7032 ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა 338.7 359.3 375.0
704 ეკონომიკური საქმიანობა 3,470.8 1,327.4 510.0
7042 სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა 7.2 1.3 200.0
70421 სოფლის მეურნეობა 7.5 1.3 200.0
7045 ტრანსპორტი 3,463.3 1,326.1 310.0
70451 საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები 3,463.3 1,326.1 310.0
705 გარემოს დაცვა 669.5 654.6 820.0
7051 ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება 624.8 632.6 750.0
7052 ჩამდინარე წყლების მართვა 44.6 22.0 70.0
706 საბინაო-კომუნალური მეურნეობა 660.2 655.9 1,273.3
7061 ბინათმშენებლობა 112.9 82.5 400.0
7063 წყალმომარაგება 121.0 33.1 50.0
7064 გარე განათება 426.3 507.3 655.3
7066 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში 0.0 33.0 168.0
707 ჯანმრთელობის დაცვა 368.0 187.7 187.5
7072 ამბულატორიული მომსახურება 205.5 10.2 10.0
70722 სპეციალიზებული ამბულატორიული მომსახურება 205.5 10.2 10.0
7074 საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება 162.4 177.5 177.5
708 დასვენება, კულტურა და რელიგია 6,118.5 3,703.4 4,558.7
7081 მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში 2,780.3 2,482.2 2,941.0
7082 მომსახურება კულტურის სფეროში 1,194.7 1,038.2 1,237.4
7083 ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა 62.9 54.9 89.0
7084 რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა 2,080.6 128.0 291.3
709 განათლება 1,253.1 1,696.8 1,400.0
7091 სკოლამდელი აღზრდა 1,253.1 1,696.8 1,400.0
710 სოციალური დაცვა 1,565.0 1,320.2 1,555.0
7101 ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა 136.4 143.3 172.0
71011 ავადმყოფთა სოციალური დაცვა 59.8 73.0 90.0
71012 შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა 76.6 70.3 82.0
7102 ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა 104.6 286.2 340.0
7104 ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა 283.8 183.0 175.0
7107 სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას 215.0 54.7 25.0
7109 სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში 825.1 653.0 843.0
  სულ 17,562.6 12,698.4 14,268.6

 

   

მუხლი 10. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის  მთლიანი სალდო
ბოლნისის მუნიციპალიტეტის   ადგილობრივი ბიუჯეტის  მთლიანი სალდო განისაზღვროს (212.4) ათ. ლარის ოდენობით.
მუხლი 11. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება
 1. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება -212,4 ათ. ლარის ოდენობით  ( საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდსის მიერ  ბოლნისის   მუნიციპალიტეტში შესრულებული პროექტების  ვალდებულებების დაფარვა).
მუხლი 12. მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის  სარეზერვო ფონდი
საგანგებო ან/და გაუთვალისწინებელი ხარჯების, აგრეთვე სხვა ადგილობრივი მნიშვნელობის  ღონისძიებების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ადგილობრივ ბიუჯეტში შეიქმნას სარეზერვო  ფონდი 100,00 ათ. ლარის ოდენობით.
მუხლი 13. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი
1.დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული  მიზნობრივი ტრანსფერი, 305,0 ათასი ლარი მიიმართოს:
ა) „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 170,00 ათასი ლარის ოდენობით ;
ა.ა) ა.ა.ი.პ ბოლნოსის მუნიციპალიტეტის დაავადებათა აღრიცხვის კონტროლის,  საზოგადიობრივი ჯანდაცვისა და პრევენციული მედიცინის ცენტრის;-ს მიერ 2015 წელს განსახორციელებელი სავალდებულო ღონისძიებები ადგილობრივი დელეგირებული უფლებამოსილებისათვის 116.0 ათასი ლარის ოდენობით
ა.ბ) შ.პ.ს. დეზე-ეფექტის-ს მიერ განსახორციელებელი ბოლნისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე დაავადებების გავრცელების პრევენციის მიზნით გასატარებელი სადერატიზაციო, სადეზინსექციო და სადეზინფექციო სამუშაოების უფლებამოსილებისათვის 54.0 ათასი ლარის ოდენობით
ბ) „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და „სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილების   განხორციელებისათვის 132,00 ათასი ლარის ოდენობით;
გ) „სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის  უკვდავყოფის  შესახებ“ საქართველოს კანონისა და „იძულებით გადაადგილებულ პირთა − დევნილთა შესახებ“   საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 3,0  ათასი ლარისა ოდენობით;
2 „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“-ს 69-ე მუხლის საფუძველზე წლის განმავლობაში    შესაძლებელია  დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი   მიზნობრივი ტრანსფერის ამ  მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის   ურთიერთგადანაწილება.
მუხლი 14. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა    განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.
თავი II
ბოლნისის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
მუხლი 15. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
 1. თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება.
ხანძრისა და სტიქიური უბედურების შემთხვევების დროს მოსახლეობისა და მათი ქონების დასაცავად ადგილზე დროული მისვლა და კვალიფიციური დახმარების აღმოჩენა; საგანგებო სიტუაციების სალიკვიდაციო სამუშაოების განხორციელება. შეიარაღებული ძალების თავდაცვის უნარიანობის ამაღლების მიზნით ხორციელდება მოსწავლეთა პირველადი აღწერა, წვევანდელთა გაწვევის პუნქტებამდი ტრანსპორტირება და სამედიცინო შემოწმება, ასევე სარეზერვო ძალების მობილიზება.
ა) საგანგებო სიტუაციების მართვა.
ხანძრისა და სტიქიური უბედურების შემთხვევების დროს მოსახლეობისა და მათი ქონების დასაცავად ადგილზე დროული მისვლა და კვალიფიციური დახმარების აღმოჩენა; საგანგებო სიტუაციების სალიკვიდაციო სამუშაოების განხორციელება;
ბ) ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა.
 შეიარაღებული ძალების თავდაცვის უნარიანობის ამაღლების მიზნით ხორციელდება მოსწავლეთა პირველადი აღწერა, წვევანდელთა გაწვევის პუნქტებამდი ტრანსპორტირება და სამედიცინო შემოწმება, ასევე სარეზერვო ძალების მობილიზება.
2.ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია.
მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და აღნიშნული მიმართულება ბოლნისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. აქედან გამომდინარე 2015 წლის განმავლობაში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია, გარე განათების მშენებლობა-ექსპლუატაცია, საკანალიზაციო და ჩამდინარე წყლების სისტემების მშენებლობა-რეაბილიტაცია, გარამოს დაცვის ღონისძიებები, მაღალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსების სახურავების რეაბილიტაცია, სასაფლაოების მოვლა. შადრევნების. სპორტული მოედნების და დასვენების პარკის მშენებლობა-რეაბილიტაცია.
ა) საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია .
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება გზების რეაბილიტაცია, ქ.ბოლნისში ქუჩების  რეაბილიტაცია, ზამთრის სეზონზე მუნიციპალიტეტის  გზების და ქუჩების თოვლის საფარისაგან გაწმენდა.
ბ) კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია.
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე განათების ქსელის მშენებლობა-ექსპლუატაცია , ქ. ბოლნისში საკანალიზაციო და სანიაღვრე სისტემების მშენებლობა-რეაბილიტაცია, გარემოს დაცვის ღონისძიებები: საყოფაცხოვრებო ნარჩენების შეგროვება-გატანა, ქვეწარმავლების და მაწანწალა ცხოველების დასახლებული პუნქტებიდან გადაყვანა,  მრავალბინიანი საცხოვრებელი კორპუსების სახურავების რეაბილიტაცია, სასაფლაოების მოვლა.
 ბ.ა) გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია.
ღამის პერიოდში  მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის, ისტორიული ძეგლებისა და ტაძრების  ფასადების, სკვერებისა და ბულვარების განათებისთვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის გარე განათება, რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება, სოფ. რაჭისუბანში ცენტრალურ გზაზე გარე განათების მშენებლობა, ბოლნისის მუნიციპალიტეტის გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია და გახარჯული ელექტროენერგიის ხარჯები .
 ბ.ბ) ჩამდინარე წყლების მართვა.
ქვეპროგრამის ფარგლებში მოხდება ქ. ბოლნისში სანიაღვრე სისტემის ნაწილის მშენებლობა-რეაბილტაცია. ქ. ბოლნისში  საკანალიზაციო  სისტემების მშენებლობა.
 ბ.გ) გარემოს დაცვითი ღონისძიებები.
მუნიციპალიტეტის ერთ–ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს კეთილსაიმედო სანიტარული მდგომარეობის უზრუნველყოფა, შესაბამისად ქვეპროგრამის ფარგლებში გავალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური დაგვა–დასუფთავება და ნარჩენების გატანა.    მუნიციპალიტეტში მაწანწალა ცხოველების არსებობა სხვადასხვა ვირუსული დაავადების და ცოფის გავრცელების ძირითად საფრთხეს წარმოადგენს, რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ცხოველების დაჭერა და მათი გადაყვანა სპეციალიზირებულ თავშესაფარში, რითაც უზრუნველყოფილი იქნება მათი რაოდენობის მინიმუმამდე დაყვანა და შესაძლო საფრთხეების თავიდან აცილება. მოსახლეობის უსაფრთხოების მიზნით მუნიციპალიტეტის მიერ დაფინანსდება დასახლებულ პუნქტებში ქვეწარმავლების დაჭერა – უსაფრთხო ადგილზე გაყვანის მომსახურება.
 ბ.დ) სასაფლაოების მოვლა.
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ქ. ბოლნისში სასაფლაოს ღობის მშენებლობა/რეაბილიტაციის სამუშაოები.
გ) მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები.
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული სკვერებისა და პარკების,
შადრევნების მოვლა-პატრონობის ღონისძიებები.
გ.ა)  შადრევნების, დასვენების პარკის და სკვერების მშენებლობა-რეაბილიტაცია, მოვლა-პატრონობა.
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება შპს „კულტურისა და დასვენების პარკი“ რომელიც   განახორციელებს არსებული  პარკის მოვლა–პატრონობას, არსებული  შადრევნების ექსპლოატაცია. განხორციელდება ცენტრალური პარკის  განათების  და  ფასადის  რეაბილიტაცია.
 1. განათლება.
მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა  მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ   უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად თვითმმართველობის ერთ-ერთ პრიორიტეტს    წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების   ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება. მუნიციპალიტეტი ხელსუწყობს ასევე უნარშეზღუდულ ბავშვების სწავლას და მათ ინტეგრირებას საზოგადოებაში.
ა) სკოლამდელი განათლება.
პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება ააიპ „ბოლნისის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდისა და მეთოდური კოორდინაციის დაწესებულება“.  ბოლნისის მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს 12 საბავშვო ბაღი, სადაც დაწყებით განათლებას იღებს საშუალოდ 1000  ბავშვი. სკოლანდელი დაწესებულების დაფინანსება ხორციელდება სრულად ადგილობრივი ბიუჯეტიდან. მუნიციპალიტეტი ხელსუწყობს  ბაღების  მატერიალური ბაზის გაუმჯობესებას, კვებას და დასაქმებულთა სტაბილურ შრომის ანაზღაურებას.
ბ) უნარშეზღუდული ბავშვების სწავლის დაფინანსება.
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ააიპ ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საგანმანათლებლო, სარეაბილიტაციო ცენტრი „განთიადი“-ს დაფინანსებას, რომელიც უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე  მცხოვრები უნარშეზღუდულ  ბავშვების საზოგადოებასთან ინტეგრირებას და მათ    საგამანათლებლო სარეაბილიტაციო ცენტრში სწავლას.
 1. კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი.
ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალერულად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, თვითმმართველობა განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, სპორტული მოედნების მშენებლობა-რეაბილიტაციას. ასევე გაგრძელდება ბოლნისის ეპარქიის ფინანსური მხარდაჭერა ეკლესიების, მონასტრების რესტავრაცია და შემდგომი აღორძინებისათვის.
ა)  სპორტის განვითარების ხელშეწყობა.
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა სპორტული ორგანიზაციების და კლუბების ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება, სპორტული მოედნების მშენებლობა-რეაბილიტაციას..
 ა.ა)  სპორტული სკოლები.
ქვეპროგრამა მოიცავს ააიპ „სკოლისგარეშე სასპორტო საგანმანათლებლო დაწესებულება – ბოლნისის სპორტულ-გამაჯანსაღებელი კომპლექსი“-ს  დაფინანსებას, სადაც ფუნქციონირებს სპორტის სხვადასხვა სახეობების წრები და  უზრუნველყოფს ამ სახეობების განვითარებას, მოზარდთა მაქსიმალური რაოდენობის ჩაბმას და მათთვის საწვრთნელი პირობების შექმნას.
ა.ბ) საჭადრაკო სკოლის დაფინანსება.
 ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება  საჭადრაკო სკოლა ‘ნონა“ რაც ხელსშეუწყობს ამ სპორტის განვითარებას და პოპულარიზაციას მუნიციპალიტეტში.
ა.გ)  საფეხბურთო კლუბი „სიონი“-ს დაფინანსება.
ქვეპროგრამა მოიცავს საფეხბურთო კლუბი „სიონი“ –ს უმაღლეს ლიგაში მონაწილეობის ხელშეწყობას.
ა.დ)  სპორტული კლუბების  დაფინანსება.
ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ააიპ „რაგბის კლუბი ბოლნისი“-ს უმაღლეს ლიგაში მონაწილეობის ხელშეწყობა.
ა.ე)  სპორტული მოედნებისა  მშენებლობა-რეაბილიტაცია.
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება  სოფ.რაჭისუბანში და დაბა კაზრეთში სპორტული მოედნების რეაბილიტაცია.
ბ) კულტურის განვითარების ხელშეწყობა.
კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები.
ბ.ა) საკლუბო, საბიბლიოთეკო, სამუზეუმო გაერთიანება.
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ააიპ „ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკლუბო, საბიბლიოთეკო, სამუზეუმო გაერთიანება „კულტურის ცენტრი“-ს მიერ ორგანიზებულ ღონისძიებებს დაფინანსებას, როგორებიცაა: ხელოვნების დარგების განვითარების ხელშეწყობა, ლიტერატურული და თოჯინური თეატრების აღორძინება, ხალხური რეწვის დარგების აღორძინება და პოპულარიზაცია, ნიჭიერი ინდივიდუალური შემსრულებლებისა და შემოქმედებითი კოლექტივების საქმიანობის ხელშეწყობა, სამუსიკო და ქორეოგრაფიული ნიმუშების შესწავლისა და პოპულარიზაციისათვის სათანადო პირობების შექმნა. სამუზეუმო ნიმუშების პოპულარიზაციას, გამოფენას და მოვლა-შენახვას. ბიბილიოგრაფიული და საინფორმაციო მუშაობის ხელშეწყობას, წიგნადი ფონდების შევსება დაკომპლექტებას და სრულ აღრიცხვას.
ბ.ბ)  მუსიკალური სკოლა.
ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ააიპ „ბოლნისის მუნიციპალიტეტის სამუსიკო სკოლა“  სადაც სწავლობს 130 -მდე მოსწავლე, რაც ხელს შეუწყობს მოზარდ თაობაში ხელოვნების განვითარებას.
ბ.გ)  თეატრის დაფინასება.
ააიპ „ბოლნისის მუნიციპალიტეტის თეატრი“ მიერ ორგანიზებული ღონისძიებების დაფინანსებას, როგორებიცაა: მხატვრული აღზრდის პროპაგანდა, ეროვნული თეატრალური ხელოვნების განვითარება, სასცენო ხელოვნების განმტკიცება, ტრადიციების აღორძინება და განვითარება, ზოგადსაკაცობრიო იდეალების პროპაგანდა, საზოგადოებისა და ახალგაზრდობის ზნეობრივი და სულიერი სამყაროს გამდიდრება.
გ)  რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა.
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ბოლნისის ეპარქიის  ფინანსური მხარდაჭერა, ახალი ტაძრების მშენებლობა, ისტორიული ეკლესია-მონასტრების აღდგენა და მათი შემდგომი აღორძინება.
დ)  ტელე-რადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა.
პროგრამა ითვალისწინებს შპს „გაზეთი ბოლნისი“-ს დაფინანსებას ფუნქციონირებისათვის, რომელიც ახორციელებს,  ახალი ამბების და კულტურული და სპორტული ღონისძიებების გაშუქებას.
 1. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა.
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. თვითმმართველობა არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებითა და შეღავათებით უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს არა მხოლოდ ქალაქის, არამედ მთელი ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან.
ა)  ჯანდაცვის პროგრამები.
პროგრამა ითვალისწინებს  „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ფუნქციების დაფინანსებას.
ა.ა) საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება.
ქვეპროგრამა  ითვალისწინებს ააიპ „დაავადებათა აღრიცხვის, კონტროლის, საზოგადოებრივი ჯანდაცვისა და პრევენციული მედიცინის ცენტრი“-ს დაფინანსებას, რომლის მიერ  განხორციელდება: მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ეპიკეთილსაიმედო სიტუაციის შექმნა და შენარჩუნება; ეპიდსიტუაციის გამწვავების დროული გამოვლენის ხელშეწყობა და მათზე სწრაფი რეაგირება; მუნიციპალიტეტის მოსახლეობაში არაგადამდებ დავადებათა პრევენციის და ჯანმრთელობაზე მავნე ფაქტორების ზემოქმედებაზე მოსახლეობის ინფორმირების გზით ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა; სადერატიზაციო, სადეზინსექციო და სადეზინფექციო სამუშაოების ჩატარება,  ორგანიზაციებში, სკვერებში, ნაგვის შემკრებ ბუნკერებში; მუნიციპალიტეტის საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო-სამღზრდელო დაწესებულებებში სანიტარული და ჰიგიენური ნორმების დაცვის ზედამხედველობის გზით ეპიკეთილსაიმედო სიტუაციის შექმნა.
ბ)  სოციალური პროგრამები.
პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, მოხუცებულთა, მიუსაფართა და სოციალურად დაუცველთა კვებით და საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფას, სტუდენტთა და სპორცმენთა სოციალურ დახმარებას, იძულებულ გადაადგილებულ პირთა სოციალურ დახმარებას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.
ბ.ა)  შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა.
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე  (I და II ჯგუფის) უსინათლო ინვალიდების 100 ლარის ოდენობით ყოველთვიურ დახმარებას, შეზღუდული შესაძლებლობების პირების რომლებიც ვერახერხებენ დამოუკიდებლად გადაადგილებას  150 ლარის ოდენობით , ხოლო ვინც ვერ ახერხებს დამოუკიდებლად გადაადგილებას და არ გააჩნიათ იურიდიული მარჩენალი 400 ლარის ოდენობით ყოველთვიურ დახმარებას .
ბ.ბ)  ხანდაზმულთა სახლის  და უფასო სასადილო დაფინანსება.
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია უმწეო მდგომარეობაში მყოფი მოხუცების თავშესაფრით, კვებითა და სამედიცინო მომსახურებით უზრუნველყოფა. ასევე გათვალისწინებულია სოციალურად დაუცველი  მოსახლეობისა და სხვა უმწეო მდგომარეობაში მყოფი 450-მდე ბენეფიციარის ყოველდღიურად კვებით უზრუნველყოფა.
ბ.გ)  სტუდენტთა და სპორცმენთა დახმარება.
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მრავალშვილიანი (სამი და მეტი), სოციალურად დაუცველი (0-დან 70001 ქულამდე), ოჯახში  ორი ან მეტი , ობოლი ან  მარჩენალდაკარგული, იძულებით გადაადგილებული    სტუდენტების  დახმარება, რომლებიც სწავლობენ აკრედიტირებულ უმაღლეს სასწავლებლებში დაფინანსდებიან 50 ლარით, სამი ან მეტ კატეგორიის მქონე სტუდენტები დაფინანსდებიან 70 ლარით, ხოლო წარჩინებული სტუდენტები 100 ლარით ყოველთვიურად (01 თებერვლიდან -01 აგვისტომდე და 01 სექტემბრიდან-31 დეკემბრამდე  პერიოდში).   მუნიციპალიტეტში მცხოვრები სპორცმენების ყოველთვიური დახმარება არაუმეტეს 200 ლარისა, რომლებმაც 2013, 2014, 2015 წლებში  მიაღწიეს წარმატებებს (ჩემპიონები და პრიზიორები),ასევე სპორცმენები რომლებიც პროგრამის მოქმედების პერიოდში გახდებიან ჩემპიონები ან პრიზიორები მიიღებენ ერთჯერად დახმარებას (მსოფლიო და ევროპის ჩემპიონი 1000 ლარის ოდენობით, ხოლო პრიზიორი 500 ლარის ოდენობით; საქართველოს ჩემპიონი 500 ლარის ოდენობით, ხოლო პრიზიორი 200 ლარის ოდენობით).
ბ.დ)  სამედიცინო უზრუნველყოფა.
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ონკოლოგიური ავადმყოფების სამედიცინო დახმარება, სოციალურად დაუცველი (0-დან 150 001 ქულამდე ) ,დედ-მამით  ობოლი არასრულწლოვნები, შეზღუდული შესაძლებლობის პირები, ომის ვეტერანები და იძულებით გადაადგილებული პირები , რომელთაც არაფინანსებს საყოველთაო დაზღვევა, რეფერალური პროგრამები და სხვა ჯამრთელობის დაზღვევები.
ბ.ე)  ავადმყოფთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფა.
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ქრონიკულად დაავადებული პირების მედიკამენტებით უზრუნველყოფა, შემდეგ კატეგორიებზე: ეპილეფსია, ბრონჰიალური ასთმა, პარკინსონი, ონკოლოგია და ფსორიაზი.
ბ.ვ)  მატერიალური დახმარებები.
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია დახმარებები სოციალურად დაუცველი და  განსაკუთრებით ეკონომიკურად შეჭირვებულ  მოსახლეობაზე რომლებიც მოცემულ სიტუაციაში ვერსარგებლობენ სოციალურად დაუცველის სტატუსით. ბოლნისის ტერიტორიაზე მცხოვრები ავადმყოფები რომლებიც საჭიროებენ ჰემოდიალიზით მკურნალობას გაეწევა დახმარება ყოველთვიურად 50 ლარის ოდენობით.
ბ.ზ)  ომის ვეტერანთა და მათთან გათანაბრებულ პირთა ერთჯერადი მატერიალური დახმარება.
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის დაღუპულთა ოჯახების, ვეტერანების და მათთან გათანაბრებული პირების ერთჯერადი მატერიალური დახმარება თითოეულზე 300 ლარის ოდენობით.
ბ.თ) პედაგოგების, დევნილების და მოქალაქეების მუნიციპალურ ტრანსპორტზე შეღავათების ხარჯი.
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია შპს „ბოლნისის მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტის  სამსახური“-ს  დაფინანსება შიდა მუნიციპალური ტრანსპორტით მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის შეღავათიანი ტარიფით მგზავრობის შესანარჩუნებლად.
ბ.ი)  სარიტუალო მომსახურების უზრუნველყოფის ხარჯები.
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ომის ვეტერანთა, იძულებით გადაადგილებულ პირთა და  მარტოხელა სოციალურად დაუცველ პირთა  დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურება, თითოეულ ბენეფიციარზე 250 ლარის ოდენობით.
ბ.კ)  კომუნალური გადასახადების დაფარვა.
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე კომპაქტურად ჩასახლებული იძულებით გადაადგილებული ოჯახებისათვის კომუნალური გადასახადების დაფარვა და სოციალურ საცხოვრიში შესახლებული ბენეფიციარების კომუნალური გადასახადების დაფარვა.
მუხლი 16. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები

განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით:

 

ორგანიზაციული კოდი დასახელება 2013 წლის ფაქტი 2014 წლის ფაქტი 2015 წლის გეგმა
სულ მათ შორის სულ მათ შორის
წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები
  ბოლნისის მუნიციპალიტეტი 17,754.0 12,910.8 1,931.8 10,979.0 14,481.0 369.1 14,111.9
  ხარჯები 12,598.7 11,431.9 847.2 10,584.7 12,203.4 369.1 11,834.3
  შრომის ანაზღაურება 2,333.2 2,078.5 132.0 1,946.5 2,103.1 129.4 1,973.7
  საქონელი და მომსახურება 2,511.5 2,600.0 543.4 2,056.6 2,440.0 64.1 2,375.9
  პროცენტი 221.0 200.0 0.0 200.0 200.0 0.0 200.0
  სუბსიდიები 5,749.8 4,966.3 0.0 4,966.3 5,415.1 0.0 5,415.1
  გრტანტები 0.0 370.0 0.0 0.0 370.0 0.0 0.0
  სოციალური უზრუნველყოფა 1,670.3 1,504.1 171.8 1,332.4 1,675.1 175.6 1,499.5
  სხვა ხარჯები 112.9 82.8 0.0 82.8 0.0 0.0 0.0
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 4,963.9 1,266.5 1,084.6 181.9 2,065.2 0.0 2,065.2
  ვალდებულებების კლება 191.4 212.4 0.0 212.4 212.4 0.0 212.4
01 00 წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება 3,137.4 2,846.8 0.0 2,846.8 3,572.6 0.0 3,572.6
  ხარჯები 2,926.8 2,602.6 0.0 2,602.6 3,158.2 0.0 3,158.2
  შრომის ანაზღაურება 1,876.3 1,604.5 0.0 1,604.5 1,923.7 0.0 1,923.7
  საქონელი და მომსახურება 826.7 719.1 0.0 719.1 988.5 0.0 988.5
  სუბსიდიები 0.0 0.0 0.0 0.0 16.0 0.0 16.0
  პროცენტი 221.0 200.0 0.0 200.0 200.0 0.0 200.0
  სოციალური უზრუნველყოფა 2.7 78.7 0.0 78.7 30.0 0.0 30.0
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 19.3 31.8 0.0 31.8 202.0 0.0 202.0
  ვალდებულებების კლება 191.4 212.4 0.0 212.4 212.4 0.0 212.4
01 01 ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 494.6 438.7 0.0 438.7 587.4 0.0 587.4
  ხარჯები 494.6 437.9 0.0 437.9 537.4 0.0 537.4
  შრომის ანაზღაურება 379.3 331.4 0.0 331.4 366.1 0.0 366.1
  საქონელი და მომსახურება 115.3 94.8 0.0 94.8 161.3 0.0 161.3
  სოციალური უზრუნველყოფა 0.0 11.7 0.0 11.7 10.0 0.0 10.0
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 0.8 0.0 0.8 50.0 0.0 50.0
01 02 ბოლნისის მუნიციპალიტეტის გამგეობა 2,225.6 1,990.4 0.0 1,990.4 2,467.4 0.0 2,467.4
  ხარჯები 2,206.3 1,959.4 0.0 1,959.4 2,315.4 0.0 2,315.4
  შრომის ანაზღაურება 1,496.9 1,273.1 0.0 1,273.1 1,557.6 0.0 1,557.6
  საქონელი და მომსახურება 706.7 619.0 0.0 619.0 721.8 0.0 721.8
  სუბსიდიები 0.0 0.0 0.0 0.0 16.0 0.0 16.0
  სოციალური უზრუნველყოფა 2.7 66.9 0.0 66.9 20.0 0.0 20.0
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 19.3 31.0 0.0 31.0 152.0 0.0 152.0
01 03 სარეზერვო ფონდი 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 100.0
  ხარჯები 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 100.0
  საქონელი და მომსახურება 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 100.0
01 04 მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა 412.4 412.4 0.0 412.4 412.4 0.0 412.4
  ხარჯები 221.0 200.0 0.0 200.0 200.0 0.0 200.0
  პროცენტი 221.0 200.0 0.0 200.0 200.0 0.0 200.0
  ვალდებულებების კლება 191.4 212.4 0.0 212.4 212.4 0.0 212.4
01 05 სსიპ – საქართველოს ეროვნული არქივის ადგილობრივი ორგანოების  დაფინანსება 4.8 5.4 0.0 5.4 5.4 0.0 5.4
  ხარჯები 4.8 5.4 0.0 5.4 5.4 0.0 5.4
  საქონელი და მომსახურება 4.8 5.4 0.0 5.4 5.4 0.0 5.4
02 00 თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება 511.5 517.9 132.0 385.9 603.9 132.0 471.9
  ხარჯები 511.5 517.9 132.0 385.9 578.1 132.0 446.1
  შრომის ანაზღაურება 456.9 474.0 132.0 342.0 179.4 129.4 50.0
  საქონელი და მომსახურება 54.6 43.2 0.0 43.2 26.0 0.0 26.0
  გრანტები 0.0 370.0 0.0 0.0 370.0 0.0 0.0
  სოციალური უზრუნველყოფა 0.0 0.7 0.0 0.7 2.6 2.6 0.0
  სხვა ხარჯები 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 0.0 0.0 0.0 25.8 0.0 25.8
02 01 საგანგებო სიტუაციების მართვა 338.7 359.3 0.0 359.3 375.0 0.0 375.0
  ხარჯები 338.7 359.3 0.0 359.3 375.0 0.0 375.0
  შრომის ანაზღაურება 311.1 335.2 0.0 335.2 3.8 0.0 3.8
  საქონელი და მომსახურება 27.5 23.4 0.0 23.4 1.2 0.0 1.2
  გრანტები 0.0 370.0 0.0 0.0 370.0 0.0 0.0
  სოციალური უზრუნველყოფა 0.0 0.7 0.0 0.7 0.0 0.0 0.0
  სხვა ხარჯები 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
02 02 საზოგადოებრივი წესრიგის უზრუნველყოფის ხელშეწყობა 6.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
  საქონელი და მომსახურება 6.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
02 03 ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა 166.6 158.6 132.0 26.6 228.8 132.0 96.8
  ხარჯები 166.6 158.6 132.0 26.6 203.0 132.0 71.0
  შრომის ანაზღაურება 145.8 138.8 132.0 6.8 175.6 129.4 46.2
  საქონელი და მომსახურება 20.8 19.8 0.0 19.8 24.8 0.0 24.8
  სოციალური უზრუნველყოფა 0.0 0.0 0.0 0.0 2.6 2.6 0.0
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 0.0 0.0 0.0 25.8 0.0 25.8
03 00 ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია 6,637.4 2,714.3 1,202.8 1,511.4 2,809.6 64.1 2,745.5
  ხარჯები 1,853.7 1,922.4 543.4 1,379.0 1,525.9 64.1 1,461.8
  საქონელი და მომსახურება 1,513.8 1,742.5 543.4 1,199.1 1,272.1 64.1 1,208.0
  სუბსიდიები 227.0 97.4 0.0 97.4 253.8 0.0 253.8
  სხვა ხარჯები 112.9 82.5 0.0 82.5 0.0 0.0 0.0
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 4,783.7 791.9 659.4 132.5 1,283.7 0.0 1,283.7
03 01 საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა 2,017.9 58.1 0.0 58.1 245.9 0.0 245.9
  ხარჯები 5.5 0.0 0.0 0.0 10.0 0.0 10.0
  საქონელი და მომსახურება 5.5 0.0 0.0 0.0 10.0 0.0 10.0
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 2,012.4 58.1 0.0 58.1 235.9 0.0 235.9
03 02 კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 1,337.1 1,307.9 0.0 1,307.9 2,168.3 0.0 2,168.3
  ხარჯები 1,180.9 1,281.9 0.0 1,281.9 1,281.8 0.0 1,281.8
  საქონელი და მომსახურება 1,067.9 1,170.3 0.0 1,170.3 1,193.0 0.0 1,193.0
  სუბსიდიები 0.0 29.1 0.0 29.1 88.8 0.0 88.8
  სხვა ხარჯები 112.9 82.5 0.0 82.5 0.0 0.0 0.0
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 156.3 26.0 0.0 26.0 886.5 0.0 886.5
03 02 01 სარწყავი არხების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 7.5 1.3 0.0 1.3 100.0 0.0 100.0
  ხარჯები 7.5 1.3 0.0 1.3 0.0 0.0 0.0
  საქონელი და მომსახურება 7.5 1.3 0.0 1.3 0.0 0.0 0.0
03 02 02 სასმელი წყლით მომარაგების სამუშაოები 121.0 33.1 0.0 33.1 50.0 0.0 50.0
  ხარჯები 9.4 22.7 0.0 22.7 0.0 0.0 0.0
  საქონელი და მომსახურება 9.4 22.7 0.0 22.7 0.0 0.0 0.0
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 111.6 10.4 0.0 10.4 50.0 0.0 50.0
03 02 03 გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 426.3 507.3 0.0 507.3 655.3 0.0 655.3
  ხარჯები 426.3 507.3 0.0 507.3 413.0 0.0 413.0
  საქონელი და მომსახურება 426.3 507.3 0.0 507.3 413.0 0.0 413.0
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 0.0 0.0 0.0 242.3 0.0 242.3
03 02 04 დასუფთავების ღონისძიებები 624.8 632.6 0.0 632.6 750.0 0.0 750.0
  ხარჯები 624.8 632.6 0.0 632.6 750.0 0.0 750.0
  საქონელი და მომსახურება 624.8 632.6 0.0 632.6 750.0 0.0 750.0
03 02 05 საკანალიზაციო სისტემების მოწყობისა და რეაბილიტაციის ღონისძიებები 44.6 22.0 0.0 22.0 70.0 0.0 70.0
  ხარჯები 0.0 6.4 0.0 6.4 30.0 0.0 30.0
  საქონელი და მომსახურება 0.0 6.4 0.0 6.4 30.0 0.0 30.0
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 44.6 15.6 0.0 15.6 40.0 0.0 40.0
03 02 06 კორპუსების გადახურვა და ბინათმშენებლობა 112.9 82.5 0.0 82.5 400.0 0.0 400.0
  ხარჯები 112.9 82.5 0.0 82.5 0.0 0.0 0.0
  სხვა ხარჯები 112.9 82.5 0.0 82.5 0.0 0.0 0.0
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 0.0 0.0 0.0 400.0 0.0 400.0
03 02 07 რიტუალური მომსახურების სააგენტო 0.0 29.1 0.0 29.1 143.0 0.0 143.0
  ხარჯები 0.0 29.1 0.0 29.1 88.8 0.0 88.8
  სუბსიდიები 0.0 29.1 0.0 29.1 88.8 0.0 88.8
03 03 მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები 1,985.5 80.3 0.0 80.3 331.3 0.0 331.3
  ხარჯები 227.0 72.3 0.0 72.3 170.0 0.0 170.0
  საქონელი და მომსახურება 0.0 3.9 0.0 3.9 5.0 0.0 5.0
  სუბსიდიები 227.0 68.3 0.0 68.3 165.0 0.0 165.0
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,758.5 8.0 0.0 8.0 161.3 0.0 161.3
03 03 01 ქალაქის შემოსასვლელის, ქუჩების კეთილმოწყობა და ქალაქის ნაწილის რეაბილიტაცია 1,758.5 8.0 0.0 8.0 141.3 0.0 141.3
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,758.5 8.0 0.0 8.0 141.3 0.0 141.3
03 03 02 სკვერებისა და შადრევნების კეთილმოწყობა 0.0 3.9 0.0 3.9 25.0 0.0 25.0
  ხარჯები 0.0 3.9 0.0 3.9 5.0 0.0 5.0
  საქონელი და მომსახურება 0.0 3.9 0.0 3.9 5.0 0.0 5.0
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 0.0 0.0 0.0 20.0 0.0 20.0
03 03 03 ცენტრალური პარკის მოვლა 78.5 68.3 0.0 68.3 65.0 0.0 65.0
  ხარჯები 78.5 68.3 0.0 68.3 65.0 0.0 65.0
  სუბსიდიები 78.5 68.3 0.0 68.3 65.0 0.0 65.0
03 03 04 ავტობუსების შეძენა 148.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
  ხარჯები 148.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
  სუბსიდიები 148.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
03 03 05 ნარგავების მოვლა-პატრონობა, გამწვანება 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 100.0
  ხარჯები 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 100.0
  სუბსიდიები 0.0 0.0 0.0 0.0 100.0 0.0 100.0
03 04 სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები 1,297.0 1,267.9 1,202.8 65.1 64.1 64.1 0.0
  ხარჯები 440.4 568.2 543.4 24.8 64.1 64.1 0.0
  საქონელი და მომსახურება 440.4 568.2 543.4 24.8 64.1 64.1 0.0
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 856.6 699.7 659.4 40.3 0.0 0.0 0.0
04 00 განათლება 1,253.1 1,696.8 425.2 1,271.6 1,400.0 0.0 1,400.0
  ხარჯები 1,098.3 1,254.4 0.0 1,254.4 1,400.0 0.0 1,400.0
  სუბსიდიები 1,098.3 1,254.4 0.0 1,254.4 1,400.0 0.0 1,400.0
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 154.8 442.5 425.2 17.3 0.0 0.0 0.0
04 01 საბავშვო ბაღები 1,098.3 1,254.4 0.0 1,254.4 1,400.0 0.0 1,400.0
  ხარჯები 1,098.3 1,254.4 0.0 1,254.4 1,400.0 0.0 1,400.0
  სუბსიდიები 1,098.3 1,254.4 0.0 1,254.4 1,400.0 0.0 1,400.0
04 02 საბავშვო ბაღების რეაბილიტაცია 154.8 442.5 425.2 17.3 0.0 0.0 0.0
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 154.8 442.5 425.2 17.3 0.0 0.0 0.0
05 00 კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი 4,281.6 3,627.0 0.0 3,627.0 4,352.4 0.0 4,352.4
  ხარჯები 4,275.5 3,626.6 0.0 3,626.6 3,798.7 0.0 3,798.7
  საქონელი და მომსახურება 56.5 12.0 0.0 12.0 53.4 0.0 53.4
  სუბსიდიები 4,219.0 3,614.6 0.0 3,614.6 3,745.3 0.0 3,745.3
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 6.1 0.4 0.0 0.4 553.7 0.0 553.7
05 01 სპორტის განვითარების ხელშეწყობა 2,701.8 2,413.9 0.0 2,413.9 2,876.0 0.0 2,876.0
  ხარჯები 2,701.8 2,413.9 0.0 2,413.9 2,406.0 0.0 2,406.0
  საქონელი და მომსახურება 0.9 7.2 0.0 7.2 0.0 0.0 0.0
  სუბსიდიები 2,700.9 2,406.7 0.0 2,406.7 2,406.0 0.0 2,406.0
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 0.0 0.0 0.0 470.0 0.0 470.0
05 01 01 სპორტული სკოლები 651.0 887.1 0.0 887.1 976.0 0.0 976.0
  ხარჯები 651.0 887.1 0.0 887.1 976.0 0.0 976.0
  სუბსიდიები 651.0 885.6 0.0 885.6 976.0 0.0 976.0
05 01 02 სპორტ-სკოლა 0.0 400.0 0.0 348.6 400.0 0.0 400.0
  ხარჯები 0.0 400.0 0.0 348.6 400.0 0.0 400.0
  სუბსიდიები 0.0 400.0 0.0 348.6 400.0 0.0 400.0
05 01 03 საჭადრაკო სკოლა ნონა 0.0 76.0 0.0 65.3 76.0 0.0 76.0
  ხარჯები 0.0 76.0 0.0 65.3 76.0 0.0 76.0
  სუბსიდიები 0.0 76.0 0.0 65.3 76.0 0.0 76.0
05 01 04 რეგბის კლუბი 0.0 500.0 0.0 460.0 500.0 0.0 500.0
  ხარჯები 0.0 500.0 0.0 460.0 500.0 0.0 500.0
  სუბსიდიები 0.0 500.0 0.0 460.0 500.0 0.0 500.0
05 01 05 საფეხბურთო კლუბი „სიონი“ 2,049.9 1,460.0 0.0 1,460.0 1,200.0 0.0 1,200.0
  ხარჯები 2,049.9 1,460.0 0.0 1,460.0 1,200.0 0.0 1,200.0
  სუბსიდიები 2,049.9 1,460.0 0.0 1,460.0 1,200.0 0.0 1,200.0
05 01 06 სპორტული მოედნების მოვლა შენახვა და მოწყობა 0.9 66.8 0.0 66.8 700.0 0.0 700.0
  ხარჯები 0.9 66.8 0.0 66.8 230.0 0.0 230.0
  საქონელი და მომსახურება 0.9 5.7 0.0 5.7 0.0 0.0 0.0
  სუბსიდიები 0.0 61.1 0.0 61.1 230.0 0.0 230.0
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 0.0 0.0 0.0 470.0 0.0 470.0
05 02 კულტურის ხელშეწყობა 1,194.7 1,038.2 0.0 1,038.2 1,237.4 0.0 1,237.4
  ხარჯები 1,194.7 1,037.8 0.0 1,037.8 1,153.7 0.0 1,153.7
  საქონელი და მომსახურება 51.6 4.8 0.0 4.8 53.4 0.0 53.4
  სუბსიდიები 1,143.1 1,033.0 0.0 1,033.0 1,100.3 0.0 1,100.3
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 0.4 0.0 0.4 83.7 0.0 83.7
05 02 01 მუნიციპალიტეტის თეატრი 134.5 130.0 0.0 130.0 130.0 0.0 130.0
  ხარჯები 134.5 130.0 0.0 130.0 130.0 0.0 130.0
  სუბსიდიები 134.5 130.0 0.0 130.0 130.0 0.0 130.0
05 02 02 მუსიკალური სკოლა 124.1 125.4 0.0 125.4 166.8 0.0 166.8
  ხარჯები 124.1 125.0 0.0 125.0 130.3 0.0 130.3
  სუბსიდიები 124.1 125.0 0.0 125.0 130.3 0.0 130.3
05 02 03 საკლუბო, საბიბლიოთეკო, სამუზეუმო გაერთიანება 884.6 779.5 0.0 779.5 840.0 0.0 840.0
  ხარჯები 884.6 779.5 0.0 779.5 840.0 0.0 840.0
  სუბსიდიები 884.6 778.0 0.0 778.0 840.0 0.0 840.0
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
05 02 04 კულტურის სახლის სარემონტო სამუშაოები 51.6 3.3 0.0 3.3 100.6 0.0 100.6
  ხარჯები 51.6 3.3 0.0 3.3 53.4 0.0 53.4
  საქონელი და მომსახურება 51.6 3.3 0.0 3.3 53.4 0.0 53.4
05 03 ახალგაზრდული ორგანიზაციების დაფინანსება 10.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
  ხარჯები 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
  საქონელი და მომსახურება 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
  არაფინანსური აქტივების ზრდა 6.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
05 04 ეპარქიის დაფინანსება 312.0 120.0 0.0 120.0 150.0 0.0 150.0
  ხარჯები 312.0 120.0 0.0 120.0 150.0 0.0 150.0
  სუბსიდიები 312.0 120.0 0.0 120.0 150.0 0.0 150.0
05 05 საგამომცემლო საქმიანობა 62.9 54.9 0.0 54.9 89.0 0.0 89.0
  ხარჯები 62.9 54.9 0.0 54.9 89.0 0.0 89.0
  სუბსიდიები 62.9 54.9 0.0 54.9 89.0 0.0 89.0
06 00 მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა სოციალური უზრუნველყოფა 1,932.9 1,507.9 171.8 1,336.2 1,742.5 173.0 1,569.5
  ხარჯები 1,932.9 1,507.9 171.8 1,336.2 1,742.5 173.0 1,569.5
  საქონელი და მომსახურება 59.8 83.2 0.0 83.2 100.0 0.0 100.0
  სუბსიდიები 205.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
  სოციალური უზრუნველყოფა 1,667.6 1,424.8 171.8 1,253.0 1,642.5 173.0 1,469.5
06 01 ჯანდაცვის პროგრამები 444.6 258.0 170.0 88.0 269.5 170.0 99.5
  ხარჯები 444.6 258.0 170.0 88.0 269.5 170.0 99.5
  საქონელი და მომსახურება 0.0 10.2 0.0 10.2 10.0 0.0 10.0
  სუბსიდიები 205.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
  სოციალური უზრუნველყოფა 239.1 247.8 170.0 77.8 259.5 170.0 89.5
06 01 01 საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა 162.4 177.5 170.0 7.5 177.5 170.0 7.5
  ხარჯები 162.4 177.5 170.0 7.5 177.5 170.0 7.5
  სოციალური უზრუნველყოფა 162.4 177.5 170.0 7.5 177.5 170.0 7.5
06 01 02 ამბულატორიების დაფინანსება 205.5 10.2 0.0 10.2 10.0 0.0 10.0
  ხარჯები 205.5 10.2 0.0 10.2 10.0 0.0 10.0
  საქონელი და მომსახურება 0.0 10.2 0.0 10.2 10.0 0.0 10.0
  სუბსიდიები 205.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
06 01 03 სარეაბილიტაციო ცენტრი (განთიადი) 76.6 70.3 0.0 70.3 82.0 0.0 82.0
  ხარჯები 76.6 70.3 0.0 70.3 82.0 0.0 82.0
  სოციალური უზრუნველყოფა 76.6 70.3 0.0 70.3 82.0 0.0 82.0
06 02 სოციალური პროგრამები 1,488.4 1,249.9 1.8 1,248.2 1,473.0 3.0 1,470.0
  ხარჯები 1,488.4 1,249.9 1.8 1,248.2 1,473.0 3.0 1,470.0
  საქონელი და მომსახურება 59.8 73.0 0.0 73.0 90.0 0.0 90.0
  სოციალური უზრუნველყოფა 1,428.6 1,176.9 1.8 1,175.2 1,383.0 3.0 1,380.0
06 02 01 ავადმყოფთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფა (ეპილეპსია, პარკინსონი, ონკოდაავადებები და ბრონქიალური ასთმა) 59.8 73.0 0.0 73.0 90.0 0.0 90.0
  ხარჯები 59.8 73.0 0.0 73.0 90.0 0.0 90.0
  საქონელი და მომსახურება 59.8 73.0 0.0 73.0 90.0 0.0 90.0
06 02 02 მატერიალური დახმარებები (შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვები, უსინათლო ინვალიდები,მარტოხელა უპატრონო ინვალიდები, დიალიზით მოსარგებლე ადამიანები და რეინტეგრირებული ბავშვები) 48.0 79.5 0.0 79.5 113.0 0.0 113.0
  ხარჯები 48.0 79.5 0.0 79.5 113.0 0.0 113.0
  სოციალური უზრუნველყოფა 48.0 79.5 0.0 79.5 113.0 0.0 113.0
06 02 03 მოხუცთა პანსიონატი სათნოების სახლი (წითელი ჯვარი) 104.6 286.2 0.0 286.2 340.0 0.0 340.0
  ხარჯები 104.6 286.2 0.0 286.2 340.0 0.0 340.0
  სოციალური უზრუნველყოფა 104.6 286.2 0.0 286.2 340.0 0.0 340.0
06 02 04 სამედიცინო უზრუნველყოფის პროგრამა (სტაციონალური, ამბოლატორიული, მედიკამენტური და დიაგნოსტიკური კამოკვლევები) 283.8 183.0 0.0 183.0 175.0 0.0 175.0
  ხარჯები 283.8 183.0 0.0 183.0 175.0 0.0 175.0
  სოციალური უზრუნველყოფა 283.8 183.0 0.0 183.0 175.0 0.0 175.0
06 02 05 უფასო სასადილო 193.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
  ხარჯები 193.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
  სოციალური უზრუნველყოფა 193.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
06 02 06 დევნილთა დახმარებები (კომუნალური გადასახადები) 21.5 54.7 0.0 54.7 25.0 0.0 25.0
  ხარჯები 21.5 54.7 0.0 54.7 25.0 0.0 25.0
  სოციალური უზრუნველყოფა 21.5 54.7 0.0 54.7 25.0 0.0 25.0
06 02 07 სპორტსმენთა და სტუდენტთა დახმარება 124.4 139.2 0.0 139.2 200.0 0.0 200.0
  ხარჯები 124.4 139.2 0.0 139.2 200.0 0.0 200.0
  სოციალური უზრუნველყოფა 124.4 139.2 0.0 139.2 200.0 0.0 200.0
06 02 08 პედაგოგების, დევნილების და მოქალაქეების მუნიციპალური ტრანსპორტით მგზავრობის შეღავათი 285.8 224.2 0.0 224.2 230.0 0.0 230.0
  ხარჯები 285.8 224.2 0.0 224.2 230.0 0.0 230.0
  სოციალური უზრუნველყოფა 285.8 224.2 0.0 224.2 230.0 0.0 230.0
06 02 09 ომის ვეტერანთა და მათან გათანაბრებულ პირთა დახმარება 4.8 14.4 0.0 14.4 20.0 0.0 20.0
  ხარჯები 4.8 14.4 0.0 14.4 20.0 0.0 20.0
  სოციალური უზრუნველყოფა 4.8 14.4 0.0 14.4 20.0 0.0 20.0
06 02 10 დახმარებები და ერთჯერადი განაცემები, ზეპროგრამული 305.4 189.6 0.0 189.6 175.0 0.0 175.0
  ხარჯები 305.4 189.6 0.0 189.6 175.0 0.0 175.0
  სოციალური უზრუნველყოფა 305.4 189.6 0.0 189.6 175.0 0.0 175.0
06 02 11 კანონით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურება 2.0 2.8 1.8 1.0 5.0 3.0 2.0
  ხარჯები 2.0 2.8 1.8 1.0 5.0 3.0 2.0
  სოციალური უზრუნველყოფა 2.0 2.8 1.8 1.0 5.0 3.0 2.0
06 02 12 სტიქიის შედეგად მიყენებული ზიანის ანაზღაურება 54.7 3.5 0.0 3.5 100.0 0.0 100.0
  ხარჯები 54.7 3.5 0.0 3.5 100.0 0.0 100.0
  სოციალური უზრუნველყოფა 54.7 3.5 0.0 3.5 100.0 0.0 100.0

 

მუხლი 17.

ეს დადგენილება ამოქმედდეს  გამოქვეყნებისთანავე.

 

საკრებულოს თავმჯდომარე:                                                              თამაზ ჟორჟოლიანი

 

პროექტი

ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №

27.01.2015წ.

ქ.ბოლნისი

 

,,ბოლნისის მუნიციპალიტეტის ქონების  პრივატიზების, სარგებლობისა და მართვის უფლებებით გადაცემის, ბოლნისის მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებულ 50 პროცენტზე მეტი წილობრივი მონაწილეობის საწარმოების ქონების პრივატიზებისა და სარგებლობის უფლებებით გადაცემის, საწყისი საპრივატიზებო საფასურის, ქირის საფასურის, ქირის საწყისი საფასურის განსაზღვრის და ანგარიშსწორების წესების დამტკიცების შესახებ” ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 26 დეკემბრის №61 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ“

,,ნორმატიული აქტების შესახებ“  საქართველოს კანონის 20-ე მუხლის შესაბამისად, ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულომ დაადგინა:

 

ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 26 დეკემბრის №61 დადგენილებით (www. Matsne.gov.ge 26/12/2014,200160010.35.158.016206) დამტკიცებული ,,ბოლნისის მუნიციპალიტეტის ქონების  პრივატიზების, სარგებლობისა და მართვის უფლებებით გადაცემის, ბოლნისის მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებულ 50 პროცენტზე მეტი წილობრივი მონაწილეობის საწარმოების ქონების პრივატიზებისა და სარგებლობის უფლებებით გადაცემის, საწყისი საპრივატიზებო საფასურის, ქირის საფასურის, ქირის საწყისი საფასურის განსაზღვრის და ანგარიშსწორების წესებში” შევიდეს შემდეგი სახის ცვლილებები:

მუხლი 1.

 

მე-11 მუხლი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

,,მუხლი 11. გარიგებათა გაფორმების წესი

 1. ელექტრონულ აუქციონში გამარჯვების დამადასტურებელი ოქმი (შემდგომში – ოქმი) არის ადმინისტრაციული ორგანოს დაპირება, რომელიც შეიცავს ბოლნისის მუნიციპალიტეტის ქონების პრივატიზების ძირითად პირობებს და მხარეთა უფლება-მოვალეობებს.ოქმის საფუძველზე 30 კალენდარული დღის ვადაში, ფორმდება მუნიციპალიტეტის აღმასრულებელ ორგანოსა (მუნიციპალიტეტის ქონების მმართველი) და მუნიციპალიტეტის ქონების შემძენს შორის წერილობითი ნასყიდობის ხელშეკრულება (შემდგომში – ხელშეკრულება).
 2. ელექტრონულ აუქციონში გამარჯვებული პირი ხელშეკრულების გაფორმებიდან 30 კალენდარული დღის ვადაში, ხოლო პირობებიანი ელექტრონული აუქციონის შემთხვევაში – ელექტრონული აუქციონის პირობებით გათვალისწინებულ ვადაში, იხდის ბოლნისის მუნიციპალიტეტის შეძენილი ქონების სრულ ღირებულებას. მუნიციპალიტეტის ქონების შემძენმა ოქმსა და ხელშეკრულებაში მითითებულ საბანკო ანგარიშზე უნდა შეიტანოს თანხა, რომელიც შეესატყვისება მის მიერ ელექტრონულ აუქციონზე დასახელებულ საბოლოო ფასს.
 3. ელექტრონულ აუქციონში გამარჯვებულ პირს ბე/უპირობო და გამოუხმობი საბანკო გარანტია ეთვლება საბოლოო ანგარიშსწორებისას.
 4. ოქმის მოქმედების პერიოდში შესაბამისი ხელშეკრულებით გათვალისწინებული ბოლნისის მუნიციპალიტეტის შეძენილი ქონების სრული ღირებულების სრულად დაფარვამდე ბოლნისის

მუნიციპალიტეტის ქონების შემძენს ბოლნისის მუნიციპალიტეტის ქონება გადაეცემა პირობადებულ საკუთრებაში, ამასთან, მუნიციპალიტეტის ქონების შემძენი პასუხისმგებელია  მიღებული ქონების მოვლა-პატრონობასა და დაცვაზე.

 

 1. ბოლნისის მუნიციპალიტეტის შეძენილ ქონებაზე საკუთრების უფლება ქონების შემძენს გადაეცემა შეძენილი ქონების სრული ღირებულების ანაზღაურების შემდეგ, შესაბამისი საკუთრების დამადასტურებელი მოწმობის გაცემის მომენტიდან, ხოლო პირობებით გამოცხადებული ელექტრონული აუქციონის შემთხვევაში, საკუთრების დამადასტურებელი მოწმობა გაიცემა ელექტრონული აუქციონის პირობების შესრულების შემდეგ.
 2. ბოლნისის მუნიციპალიტეტის ქონების პრივატიზებისას მუნიციპალიტეტის ქონების შემძენზე საკუთრების უფლება გადადის მუნიციპალიტეტის შეძენილი ქონების სრული ღირებულების სრულად გადახდის, საკუთრების დამადასტურებელი მოწმობის გაცემის და ბოლნისის მუნიციპალიტეტის შეძენილი ქონების შესაბამის მარეგისტრირებელ ორგანოში რეგისტრაციის შემდეგ. იმ შემთხვევაში, თუ მუნიციპალიტეტის ქონების შემძენმა უნდა შეასრულოს ნაკისრი ვალდებულებები, ბოლნისის მუნიციპალიტეტის ქონების შემძენზე საკუთრების უფლება გადადის ნაკისრი ვალდებულების შესრულების პირობით.
 3. ბოლნისის მუნიციპალიტეტის ქონების საკუთრების დამადასტურებელი მოწმობის ფორმას ამტკიცებს ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულო მუნიციპალიტეტის აღმასრულებელი ორგანოს წარდგინებით.”

 

მუხლი 2.

 

მე-15 მუხლი მე-3 პუნქტი  ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

 

,,3. ამ მუხლის მე-2 პუნქტით გათვალისწინებული ინფორმაცია და მუნიციპალიტეტის აღმასრულებელი ორგანოს გადაწყვეტილება უნდა შეიცავდეს შემდეგ მონაცემებს:

ა) პრივატიზების განმახორციელებელი ორგანოს დასახელება;

ბ) საჯარო აუქციონის პირობებს (პირობებიანი საჯარო აუქციონის შემთხვევაში);

გ) საპრივატიზაციო ობიექტის დასახელებას;

დ) განაცხადის მიღების დაწყების, დამთავრების და საჯარო აუქციონის ჩატარების თარიღს;

ე) უპირობო და გამოუხმობი საბანკო გარანტიის/ბეს ოდენობას, რომელიც უნდა შეადგენდეს საწყისი საპრივატიზებო საფასურის არანაკლებ 10%-ს და არა უმეტეს 80%-ს, რომელიც ყოველი კონკრეტული ქონებისათვის განსაზღვრავს მუნიციპალიტეტის აღმასრულებელი ორგანო და რომლის მოქმედების ვადაც არანაკლებ 30 დღით უნდა აღემატებოდეს ბოლნისის მუნიციპალიტეტის შეძენილი ქონების სრული ღირებულების გადახდის ვადას;

ვ) ბიჯის სიდიდეს (ყოველი კონკრეტული ქონებისათვის განსაზღვრავს მუნიციპალიტეტის აღმასრულებელი ორგანო)

ზ) საჯარო აუქციონში მონაწილის ბილეთის ფასს, (ყოველი კონკრეტული ქონებისათვის განსაზღვრავს მუნიციპალიტეტის აღმასრულებელი ორგანო)

თ) განაცხადის მიღების ადგილს (მისამართი) და საკონტაქტო ინფორმაციას;

ი) ბოლნისის მუნიციპალიტეტის ქონებასთან დაკავშირებულ სხვა ინფორმაციას.”

 

მუხლი3.

 

მე-16 მუხლის მესამე და მეოთხე პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდრგი რედაქციით:

,,3. საჯარო აუქციონში მონაწილეობის მსურველი სააუქციონო კომისიის შესაბამის წევრს წარუდგენს:

ა) განაცხადს ამ წესის მე-2 მუხლის „ო“ ქვეპუნქტის შესაბამისად;

ბ) უპირობო და გამოუხმობი საბანკო გარანტიის/ბეს და საჯარო აუქციონში მონაწილის ბილეთის საფასურის გადახდის დამადასტურებელ დოკუმენტს (უპირობო და გამოუხმობი საბანკო გარანტიის/ბეს და საჯარო აუქციონში მონაწილის ბილეთის საფასურის გადახდა უნდა მოხდეს მუნიციპალიტეტის აღმასრულებელი ორგანოს მიერ მითითებულ ანგარიშზე);

გ) პირადობის დამადასტურებელი მოწმობის/პასპორტის ასლს (ფიზიკური პირის შემთხვევაში);

დ) სანოტარო წესით დამოწმებულ მინდობილობას, თუ საჯარო აუქციონში მონაწილეობის მიღების მსურველი მოქმედებს სხვა პირის სახელით;

ე) განაცხადის შეტანის მომენტისთვის მოქმედ ამონაწერს მეწარმეთა და არასამეწარმეო (არაკომერციული) იურიდიული პირების რეესტრიდან (იურიდიული პირის შემთხვევაში).

 1. საჯარო აუქციონში მონაწილეობის მსურველმა, რომელსაც სურს მონაწილეობა მიიღოს ბოლნისის მუნიციპალიტეტის რამდენიმე ქონების პრივატიზებისათვის გამოცხადებულ საჯარო აუქციონში, ბე/უპირობო და გამოუხმობი საბანკო გარანტია და საჯარო აუქციონში მონაწილის ბილეთის საფასური უნდა გადაიხადოს თითოეული ქონებისათვის ცალ-ცალკე.”

 

მუხლი 4.

მე-19 მუხლის მე-2 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

,,2. საჯარო აუქციონის ფორმით ბოლნისის მუნიციპალიტეტის ქონების პრივატიზებისას, გარიგებათა გასაფორმებლად გამოიყენება ამ წესის მე-11 მუხლის მე-2 – მე-7  პუნქტებით დადგენილი მოთხოვნები.”

 

მუხლი  5

 

22-ე მუხლის მე-3 და მე-4 პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

,,3. ბოლნისის მუნიციპალიტეტის ქონების სარგებლობის უფლებით გადაცემის ვადას განსაზღვრავს მუნიციპალიტეტის აღმასრულებელი ორგანო, გარდა ამ მუხლის მე-4 პუნქტით გათვალისწინებული შემთხვევისა.

 1. პირდაპირი განკარგვის წესით ბოლნისის მუნიციპალიტეტის ქონების სარგებლობის უფლებით გადაცემა შეიძლება სასყიდლით ან უსასყიდლოდ, პირობებით ან უპირობოდ. ბოლნისის მუნიციპალიტეტის ქონების სარგებლობის უფლებით უსასყიდლოდ გადაცემა დასაშვებია არა უმეტეს 2 წლის ვადით, გარდა ამ მუხლის მე-5 პუნქტით გათვალისწინებული შემთხვევისა.”

 

მუხლი 6.

 

დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

 

საკრებულოს თავმჯდომარე:                                                  თამაზ ჟორჟოლიანი

 

პროექტი

                                            ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

                                                   დადგენილება №

                                                       2015  წლის    იანვარი

                                                                ქ. ბოლნისი

 „ბოლნისის მუნიციპალიტეტის  2015  წლის ადგილობრივი ბიუჯეტიდან სოციალური დახმარების გაცემისა და მიღების  წესის დამტკიცების  შესახებ“ ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2015  წლის   26 დეკემბრის   № 62 დადგენილებაში ცვლილებებისა და დამატებების   შეტანის  შესახებ

 

 ნორმატიული აქტების შესახებ საქართველოს კანონის მე-20 მუხლის შესაბამისად „ბოლნისის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტიდან სოციალური დახმარების გაცემისა და მიღების წესის  დამტკიცების შესახებ” ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 26 დეკემბრის №62 დადგენილებით (www.matsne.gov.ge 31/12/2014წ. 190020020.35.158.016207) დამტკიცებულ  წესში  შეტანილ  იქნეს  შემდეგი  ცვლილება:

 

მუხლი 1.

1.დადგენილებით დამტკიცებული  წესის  მე-2  მუხლის  პირველი  პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„ა)მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები სიღარიბის ზღვარს მიღმა მყოფი მოქალაქეები, რომელთა სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 100 000-ს (მათ შორის მოქალაქეები, რომელთაც 57000-დან 100 000-მდე სარეიტინგო ქულა მიენიჭათ 2014-2015წწ. პეროიდში);“

 

მუხლი 2.

1.დადგენილებით დამტკიცებული  წესის  მე-6  მუხლის  „ე“  პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„ე) სტუდენტები ოჯახიდან, სადაც არის ორი ან მეტი სტუდენტი  და  სწავლობენ სახელმწიფო აკრედიტებულ უმაღლეს სასწავლებელში“.

მუხლი 3.

1.დადგენილებით დამტკიცებული  წესის  მე-8  მუხლის პირველი პუნქტის:

ა)„ა“  ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„ა) მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ მიცვალებულ ვეტერანთა (მეორე  მსოფლიო ომის მონაწილეთა, კოდი 100,111, 112,113)  სარიტუალო მომსახურება;“

ბ) „ბ“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს  შემდეგი რედაქციით:

)მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლ მიცვალებულთა (კოდი 300, 311, 312, 313) სარიტუალო მომსახურება;

 

მუხლი 4.

 1. დადგენილებით დამტკიცებული წესის მე-13 მუხლის:

ა) პირველი პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„1. ბოლნისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები ეკონომიკურ და სხვა გასაჭირში მყოფი მოქალაქეებისათვის ერთჯერადი სამედიცინო დახმარების მაქსიმალური ოდენობა განისაზღვროს 1000 (ერთი ათასი) ლარამდე“.

ბ)მე-2 პუნქტს დაემატოს შემდეგი შინაარსის „დ“ ქვეპუნქტი:

„დ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები სიღარიბის ზღვარს მიღმა მყოფი მოქალაქეებისთვის, რომელთა სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 100 000-ს (მათ შორის მოქალაქეები, რომელთაც 57000-დან 100 000-მდე სარეიტინგო ქულა მიენიჭათ 2014-2015წწ. პეროიდში) ერთჯერადი სოციალური (ფულადი) დახმარება განისაზღვროს არაუმეტეს 200(ორასი) ლარისა“.

 

მუხლი  5.  

დადგენილება    ამოქმედდეს   გამოქვეყნებიდან.

 

გამგებელი:                                                                                              გოგი    მეშველიანი                                                                                               

 

წარმოადგინა: ჯონი ხეცურიანი

 

 

პროექტი

ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

დადგენილება №

27.01.2015 წელი

ქალაქი ბოლნისი

 

საქართველოს კანონის ,,საქართველოს საგადასახადო კოდექსის“ 206-ე მუხლის პირველი პუნქტის  „შ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული შემთხვევის სტიქიის (ქარიშხლის, სეტყვის, გვალვის, წყალდიდობის, მეწყერის და სხვა) შედეგად სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადისაგან გათავისუფლების საფუძვლის, ცნობის (განკარგულების) გაცემის წესის დამტკიცების შესახებ

საქართველოს კანონის ,,საქართველოს საგადასახადო კოდექსის“ 206-ე მუხლის პირველი პუნატის „შ“ ქვეპუნქტისა და საქართველოს ორგანული კანონის ,,ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის“ მე-16 მუხლის მესამე პუნქტის  შესაბამისად:

მუხლი 1.

დამტკიცდეს ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ საქართველოს კანონის ,,საქართველოს საგადასახადო კოდექსის“ 206-ე მუხლის პირველი პუნქტის „შ“ ქვეპუნქტით გათვალისწინებული შემთხვევის სტიქიის (სეტყვის, გვალვის, წყალდიდობის, მეწყერის და სხვა)  შედეგად სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადისაგან გათავისუფლების საფუძვლის, ცნობის (განკარგულების) გაცემის წესი დანართის შესაბამისად.

მუხლი 2.

დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე.

საკრებულოს თავმჯდომარე:                                                                       თამაზ ჟორჟოლიანი

 

 ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

განკარგულება №

 

ქ. ბოლნისი                                                                                                                        —-     ———–    2015წ.

ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული   უძრავი  ქონების საინიციატივო ჯგუფ კაზრეთ-ბალიჭის ქალთა საბჭოსთვის პირდაპირი განკარგვის წესით უსასყიდლო სარგებლობის უფლებით გადაცემაზე თანხმობის მიღების შესახებ

 

ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის საქართველოს ორგანული კანონის 54-ე მუხლის პირველი პუნქტის „დ.გ“ და „დ.დ“  ქვეპუნქტისა და საქველმოქმედო ფონდ ბოლნისის  2015 წლის 8 იანვრის წერილის შესაბამისად,

 1. მიეცეს თანხმობა ბოლნისის მუნიციპალიტეტის გამგებელს, საქველოქმედო ფონდ ბოლნისს  გადასცეს ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში უძრავი ქონება პირდაპირი განკარგვის წესით, სარგებლობის უფლებით უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით:

ა. დაბა კაზრეთში  მდებარე ადმინისტრაციულ შენობა-ნაგებობის პირველ სართულიდან ერთი ოთახი

 1. განკარგულება ძალაშია გამოქვეყნებისთანავე

 

ბოლნისის მუნიციპალიტეტის გამგებელი                                                 გოგი მეშველიანი

პროექტი წარმოადგინა                                                           ბესარიონ რეხვიაშვილი

პროექტი შეთანხმებულია                                                         ნანა არველაძე

პროექტი მოამზადა                                                                  ლევანი მდივანი

 

  ბოლნისის   მუნიციპალიტეტის   საკრებულოს

                                                         განკარგულება №  

2015 წ.

ქ. ბოლნისი

      ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი და მოძრავი ქონების საქართველოს საპატრიარქოს ბოლნისის ეპარქიისათვის  უსასყიდლოდ სარგებლობის უფლებით გადაცემაზე თანხმობის მიღების შესახებ

  საქართველოს ორგანული კანონის  „ ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“ 54-ე მუხლის პირველი პუნქტის „დ.გ“ ქვეპუნქტის, „დ.დ“ ქვეპუნქტის და საქართველოს საპატრიარქოს ბოლნისის ეპარქიის მმართველის 2014 წლის 26 დეკემბრის №117 წერილის შესაბამისად,

1.მიეცეს თანხმობა ბოლნისის მუნიციპალიტეტის გამგებელს საქართველოს საპატრიარქოს ბოლნისის ეპარქიას გადასცეს ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონება სარგებლობის უფლებით უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით ქ.ბოლნისში პეტრე იბერის ქუჩა  №3-ში მდებარე 3329 კვ.მ. არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთი და მასზე არსებული შენობა-ნაგებობა №1 და №2 საკადასტრო კოდო 80.06.68.061;

2.მიეცეს თანხმობა ბოლნისის მუნიციპალიტეტის გამგებელს საქართველოს საპატრიარქოს ბოლნისის ეპარქიას გადასცეს ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული უძრავი ქონება სარგებლობის უფლებით თხოვების ფორმით თანდართული დანართი №1-ის , დანართი №2-ის, დანართი №3-ის, დანართი №4-ის შესაბამისად;

3.განკარგულება ძალაშია გამოქვეყნებისთანავე.

ბოლნისის მუნიციპალიტეტის   გამგებელი                                                       გოგი    მეშველიანი                                                                                               

 

 

ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

განკარგულება №

 

ქ. ბოლნისი                                                                                                                        —-     ———–    2015წ.

ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული  უძრავი და მოძრავი  ქონების შპს რიტუალების მომსახურების სახლისთვის პირდაპირი განკარგვის წესით უსასყიდლო სარგებლობის უფლებით გადაცემაზე თანხმობის მიღების შესახებ

 

ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის საქართველოს ორგანული კანონის 54-ე მუხლის პირველი პუნქტის „დ.გ“ და „დ.დ“  ქვეპუნქტისა და შპს რიტუალების მომსახურების სააგენტოს 2015 წლის 6 იანვრის №1 და №2  წერილის შესაბამისად,

 1. მიეცეს თანხმობა ბოლნისის მუნიციპალიტეტის გამგებელს, ბოლნისის მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებულ და 100% წილის მფლობელ შპს რიტუალების მომსახურების სააგენტოს  გადასცეს ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში უძრავი ქონება პირდაპირი განკარგვის წესით, სარგებლობის უფლებით უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით:

ა. ქ. ბოლნისში სულხან-საბა ორბელიანის ქ. №115-ში მდებარე შენობა-ნაგებობის მეორე სართულიდან ერთი ოთახი საკადასტრო კოდი;

ბ. სოფ. რატევანის რიტუალების სახლი 4520 კვ.მ. არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთზე არსებული შენობა-ნაგებობა №2 საკადასტრო კოდი 80.09.62.037;

გ. სოფ. რაჭისუბანის რიტუალების სახლი 1200 კვ.მ. არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთზე არსებული შენობა-ნაგებობა 286 კვ.მ განაშენიანების ფართიდან 253 კვ.მ. საკადასტრო კოდი 80.05.62.012;

 1. მიეცეს თანხმობა ბოლნისის მუნიციპალიტეტის გამგებელს, ბოლნისის მუნიციპალიტეტის მიერ დაფუძნებულ და 100% წილის მფლობელ შპს რიტუალების მომსახურების სააგენტოს  გადასცეს ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული მოძრავი ქონება პირდაპირი განკარგვის წესით სარგებლობის უფლებით თხოვების ფორმით თანდართული დანართი 1 -ისა და დანართი 2-ის  შესაბამისად
 2. განკარგულება ძალაშია გამოქვეყნებისთანავე

 

ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

განკარგულება №

 

ქ. ბოლნისი                                                                                                                        —-     ———–    2015წ.

ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში არსებული   უძრავი  ქონების საქველმოქმედო ფონდ ბოლნისისთვის პირდაპირი განკარგვის წესით უსასყიდლო სარგებლობის უფლებით გადაცემაზე თანხმობის მიღების შესახებ

 

ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის საქართველოს ორგანული კანონის 54-ე მუხლის პირველი პუნქტის „დ.გ“ და „დ.დ“  ქვეპუნქტისა და საქველმოქმედო ფონდ ბოლნისის  2015 წლის 8 იანვრის წერილის შესაბამისად,

 1. მიეცეს თანხმობა ბოლნისის მუნიციპალიტეტის გამგებელს, საქველოქმედო ფონდ ბოლნისს  გადასცეს ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკუთრებაში უძრავი ქონება პირდაპირი განკარგვის წესით, სარგებლობის უფლებით უსასყიდლო უზუფრუქტის ფორმით:

ა. ქ. ბოლნისში სულხან-საბა ორბელიანის ქ. №115-ში მდებარე შენობა-ნაგებობის მეორე სართულიდან ერთი ოთახი

 1. განკარგულება ძალაშია გამოქვეყნებისთანავე

 

პროექტი

 

ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს

 განკარგულება №

 2015 წლის 27  იანვარი

ქალაქი ბოლნისი

 

   „ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის საშტატო ნუსხის დამტკიცების შესახებ“   ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის №31 განკარგულებაში  ცვლილებების შეტანის თაობაზე

        ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსის საქართველოს ორგანული კანონის 24-ე მუხლის პირველი პუნქტის „ბ.ვ“ქვეპუნქტის,  „ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს რეგლამენტის დამტკიცების შესახებ“ ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014 წლის №8 დადგენილების მე-3 მუხლის მე-3  პუნქტის „ზ“ქვეპუნქტისა და    საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსის საქართველოს კანონის 63-ე მუხლის შესაბამისად:

შეტანილი იქნეს ცვლილება ბოლნისის მუნციაპლიტეტის საკრებულოს 2014 წლის 14 ივლისის №31 განკარგულების პირველ პუნქტში და ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

 

 1. „1.დამტკიცდეს ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს აპარატის საშტატო ნუსხა დანართი №1-ის შესაბამისად“.
 2. განკარგულება ძალაშია მიღებისთანავე.

 

 

 

  

   საკრებულოს თავმჯდომარე:                                                                             თამაზ ჟორჟოლიანი

  

 

პროექტი წარმოადგინა:                                                              თამარ ასათიანი

 

 

 

 

 

დანართი1

ბოლნისის მუნიპალიტეტის საკრებულოს აპარატის საშტატო ნუსხა

 

საკრებულოს აპარატის შტატით გათვალისწინებული თანამდებობები საკრებულოს აპარატის შტატით გათვალისწინებული თანამდებობების რაოდენობა
საკრებულოს აპარატის უფროსი 1
საკრებულოს თავმჯდომარის თანაშემწე 1
საკრებულოს აპარატის მთავარი სპეციალისტი 3
საკრებულოს აპარატის წამყვანი სპეციალისტი 1
საკრებულოს აპარატის დამხმხარე მოსამსახურე(საკრებულოს თავმჯდომარის მდივანი) 1
საკრებულოს აპარატის დამხმხარე მოსამსახურე(საკრებულოს თავმჯდომარის მოადგილე) 1

 

2015 წლის 20 იანვარი

ბოლნისის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ” ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2014  წლის  15  დეკემბრის  №53  დადგენილებაში შეტანილიქნა შემდეგი ცვლილებები:

 2015 წლის 1 იანვრის მდგომარეობით ნაშთმა შეადგინა 521018 ლარი

ბიუჯეტის გადასახდელები;

1.მუნიციპალიტეტის საკრებულოს დაემატა 4,9 ათასი ლარი მათ შორის:

საქონელი და მომსახურებას დაემატა 4,9 ათასი ლარი.

2.მუნიციპალიტეტის გამგეობას დაემატა 4,8 ათასი ლარი მათ შორის:

 

საქონელი და მომსახურებას შემცირდა 11,2 ათასი ლარით;

სუბსიდიები გაიზარდა 16,0 ათასი ლარით.

 

 1. სსიპ – საქართველოს ეროვნული არქივის ადგილობრივი ორგანოების დაფინანსებას დაემატა 0,2 ათასი ლარი მათ შორის:

 

საქონელი და მომსახურებას დაემატა 0,2 ათასი ლარი.

 

 1. საგანგებო სიტუაციების მართვა მათ შორის:

 შრომის ანაზღაურებას დაემატა 3,8 ათასი ლარი;

საქონელი და მომსახურებას დაემატა 1,2 ათასი ლარი;

გრანტები შემცირდა 5,0 ათასი ლარით.

 

 1. სარწყავი არხების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაციას დაემატა 100,0 ათასი ლარი მათ შორის:

 

არაფინანსური აქტივების ზრდას დაემატა 100,0 ათასი ლარი.

 

 

 1. გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაციას დაემატა 127,8 ათასი ლარი მათ შორის:

 

არაფინანსური აქტივების ზრდას დაემატა 127,8 ათასი ლარი.

 

 1. კორპუსების გადახურვა და ბინათმშენებლობას დაემატა 400,0 ათასი ლარი მათ შორის:

 

არაფინანსური აქტივების ზრდას დაემატა 400,0 ათასი ლარი.

 

 

 

 1. სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებებს დაემატა 64,1 ათასი ლარი მათ შორის:

 

საქონელი და მომსახურებას დაემატა 64,1 ათასი ლარი.

 

 1. სპორტული მოედნების მოვლა შენახვა და მოწყობას დაემატა 250,0 ათასი ლარი მათ შორის:

 

არაფინანსური აქტივების ზრდას დაემატა 250,0 ათასი ლარი.

 

 1. ეპარქიის დაფინანსებას დაემატა 30,0 ათასი ლარი მათ შორის:

 

სუბსიდიებს დაემატა 30,0 ათასი ლარი.

 

 1. სარიტუალო მომსახურებისა და სასაფლაოების მოვლა–შენახვა შემცირდა 117,8 ათასი ლარით მათ შორის:

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა შემცირდა 117,8 ათასი ლარით.

 

 1. ქალაქის შემოსასვლელის, ქუჩების კეთილმოწყობა და ქალაქის ნაწილის რეაბილიტაცია შემცირდა 343,0 ათასი ლარით მათ შორის:

 

არაფინანსური აქტივების ზრდა შემცირდა 343,0  ათასი ლარით.

 

დაემატა აგრეთვე ნაშთი 521,0 ათასი ლარი.

 

საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის უფროსი:                                       ოთარი ხუტიაშვილი

ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოში წარდგენილი დადგენილების პროექტი ,,ბოლნისის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტიდან სოციალური დახმარების გაცემისა და მიღების წესში” ცვლილებებისა და დამატებების შეტანის თაობაზე.

განმარტებითი ბარათი

ერთჯერადი მატერიალური დახმარების მიმღებ ბენეფიციართა უფრო ეფექტური შერჩევისათვის და ასევე ვეტერანთა სარიტუალო უზრუნველყოფის პროგრამის გაფართოვების მიზნით საჭიროდ მიგვაჩნია აღნიშნულ წესში შევიდეს შემდეგი სახის ცვლილებები და დამატებები:   

მუხლი 1.

1.დადგენილებით დამტკიცებული  წესის  მე-2  მუხლის  პირველი  პუნქტის „ა“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„ა)მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები სიღარიბის ზღვარს მიღმა მყოფი მოქალაქეები, რომელთა სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 100 000-ს (მათ შორის მოქალაქეები, რომელთაც 57000-დან 100 000-მდე სარეიტინგო ქულა მიენიჭათ 2014-2015წწ. პეროიდში);“

მუხლი 2.

1.დადგენილებით დამტკიცებული  წესის  მე-6  მუხლის  „ე“  პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„ე) სტუდენტები ოჯახიდან, სადაც არის ორი ან მეტი სტუდენტი  და  სწავლობენ სახელმწიფო აკრედიტებულ უმაღლეს სასწავლებელში“.

მუხლი 3.

1.დადგენილებით დამტკიცებული  წესის  მე-8  მუხლის პირველი პუნქტის:

ა)„ა“  ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„ა) მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ მიცვალებულ ვეტერანთა (მეორე  მსოფლიო ომის მონაწილეთა, კოდი 100,111, 112,113)  სარიტუალო მომსახურება;“

ბ) „ბ“ ქვეპუნქტი ჩამოყალიბდეს  შემდეგი რედაქციით:

„ბ)მუნიციპალიტეტში რეგისტრირებულ საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის მებრძოლ მიცვალებულთა (კოდი 300, 311, 312, 313) სარიტუალო მომსახურება;“

მუხლი 4.

 1. დადგენილებით დამტკიცებული წესის მე-13 მუხლის:

ა) პირველი პუნქტი ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით:

„1. ბოლნისის მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები ეკონომიკურ და სხვა გასაჭირში მყოფი მოქალაქეებისათვის ერთჯერადი სამედიცინო დახმარების მაქსიმალური ოდენობა განისაზღვროს 1000 (ერთი ათასი) ლარამდე“.

ბ)მე-2 პუნქტს დაემატოს შემდეგი შინაარსის „დ“ ქვეპუნქტი:

„დ) მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები სიღარიბის ზღვარს მიღმა მყოფი მოქალაქეებისთვის, რომელთა სარეიტინგო ქულა არ აღემატება 100 000-ს (მათ შორის მოქალაქეები, რომელთაც 57000-დან 100 000-მდე სარეიტინგო ქულა მიენიჭათ 2014-2015წწ. პეროიდში) ერთჯერადი სოციალური (ფულადი) დახმარება განისაზღვროს არაუმეტეს 200(ორასი) ლარისა“.


Share.

Comments are closed.