ბოლნისის მუნიციპალიტეტმა 2015 წლის ბიუჯეტის პროექტი გამოაქვეყნა

0

news_11630

ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს
დადგენილება №
2014 წლის —————-
ქ. ბოლნისი
ბოლნისის მუნიციპალიტეტის 2015 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ
„ადგილობრივი თვითმართველობის შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის 22-ე მუხლის 1-ლი პუნქტის „კ“ ქვეპუნქტის, „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსის“, ,,ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის 25-ე მუხლის პირველი პუნქტისა ,,ბ“ ქვეპუნქტისა და საქართველოს სხვა საკანონმდებლო და ნორმატიული აქტების საფუძველზე, ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულო
ადგენს:
თავი I
ბოლნისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტი
მუხლი 1. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ბალანსი თანდართული რედაქციით:
დასახელება 2013 წლის ფაქტი 2014 წლის გეგმა 2015 წლის პროექტი
სულ მათ შორის სულ მათ შორის
წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები 14,441.2 13,331.3 2,127.2 11,204.1 12,765.0 305.0 12,460.0
გადასახადები 1,985.2 2,103.0 0.0 2,103.0 2,000.0 0.0 2,000.0
გრანტები 3,335.7 2,127.2 2,127.2 0.0 305.0 305.0 0.0
სხვა შემოსავლები 9,120.3 9,101.1 0.0 9,101.1 10,460.0 0.0 10,460.0
ხარჯები 12,598.7 11,819.6 844.7 10,975.0 11,067.6 305.0 10,762.6
შრომის ანაზღაურება 2,333.2 2,136.9 129.4 2,007.5 2,122.3 129.4 1,992.9
საქონელი და მომსახურება 2,511.5 2,922.9 539.7 2,383.2 2,406.6 0.0 2,406.6
პროცენტი 221.0 200.0 0.0 200.0 200.0 0.0 200.0
სუბსიდიები 5,749.8 4,912.2 0.0 4,912.2 4,552.8 0.0 4,552.8
გრანტები 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
სოციალური უზრუნველყოფა 1,670.3 1,468.9 175.6 1,293.3 1,681.1 175.6 1,505.5
სხვა ხარჯები 112.9 178.8 0.0 178.8 104.8 0.0 104.8
საოპერაციო სალდო 1,842.5 1,511.7 1,282.6 229.1 1,697.4 0.0 1,697.4
არაფინანსური აქტივების ცვლილება 4,881.3 2,308.5 1,282.6 1,025.9 1,485.0 0.0 1,485.0
ზრდა 4,963.9 2,343.5 1,282.6 1,060.9 1,520.0 0.0 1,520.0
კლება 82.6 35.0 0.0 35.0 35.0 0.0 35.0
მთლიანი სალდო -3,038.8 -796.8 0.0 -796.8 212.4 0.0 212.4
ფინანსური აქტივების ცვლილება -3,230.2 -1,009.2 0.0 -1,009.2 0.0 0.0 0.0
ზრდა 63.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ვალუტა და დეპოზიტები 63.3 0.0     0.0 0.0  
სესხები 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
სხვა დებიტორული დავალიანებები 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
კლება 3,293.5 1,009.2 0.0 1,009.2 0.0 0.0 0.0
ვალუტა და დეპოზიტები 3,293.5 1,009.2 0.0 1,009.2 0.0 0.0 0.0
სესხები 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
სხვა დებიტორული დავალიანებები 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ვალდებულებების ცვლილება -191.4 -212.4 0.0 -212.4 -212.4 0.0 -212.4
ზრდა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
საგარეო 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
საშინაო 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
კლება 191.4 212.4 0.0 212.4 212.4 0.0 212.4
საგარეო 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
საშინაო 191.4 212.4 0.0 212.4 212.4 0.0 212.4
ბალანსი 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
მუხლი 2. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსულობები, გადასახდელები და ნაშთის ცვლილება თანდართული რედაქციით:
დასახელება 2013 წლის ფაქტი 2014 წლის გეგმა 2015 წლის პროექტი
სულ მათ შორის სულ მათ შორის
წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები
შემოსულობები 14523.8 13366.3 2127.2 11239.1 12800.0 305.0 12495.0
შემოსავლები 14441.2 13331.3 2127.2 11204.1 12765.0 305.0 12460.0
არაფინანსური აქტივების კლება 82.6 35.0 0.0 35.0 35.0 0.0 35.0
ფინანსური აქტივების კლება (ნაშთის გამოკლებით) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ვალდებულებების ზრდა 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
გადასახდელები 17754.0 14375.5 2127.2 12248.2 12800.0 305.0 12495.0
ხარჯები 12598.7 11819.6 844.7 10975.0 11067.6 305.0 10762.6
არაფინანსური აქტივების ზრდა 4963.9 2343.5 1282.6 1060.9 1520.0 0.0 1520.0
ფინანსური აქტივების ზრდა (ნაშთის გამოკლებით) 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ვალდებულებების კლება 191.4 212.4 0.0 212.4 212.4 0.0 212.4
ნაშთის ცვლილება -3230.2 -1009.2 0.0 -1009.2 0.0 0.0 0.0
მუხლი 3. ბოლნისის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის შემოსავლები 12765.0 ათ. ლარის ოდენობით :
დასახელება 2013 წლის ფაქტი 2014 წლის გეგმა 2015 წლის პროექტი
სულ მათ შორის სულ მათ შორის
წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები
შემოსავლები 14,441.2 13,331.3 2,127.2 11,204.1 12,765.0 305.0 12,460.0
გადასახადები 1,985.2 2,103.0 0.0 2,103.0 2,000.0 0.0 2,000.0
გრანტები 3,335.7 2,127.2 2,127.2 0.0 305.0 305.0 0.0
სხვა შემოსავლები 9,120.3 9,101.1 0.0 9,101.1 10,460.0 0.0 10,460.0
მუხლი 4. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გადასახადები
დასახელება 2013 წლის ფაქტი 2014 წლის გეგმა 2015 წლის პროექტი
სულ მათ შორის სულ მათ შორის
წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები
გადასახადები 1985.2 2103.0 0.0 2103.0 2000.0 0.0 2000.0
გადასახადები ქონებაზე 1985.5 2103.0 0.0 2103.0 2000.0 0.0 2000.0
საქართველოს საწარმოთა ქონებაზე(გარდა მიწისა) 896.8 1000.0 0.0 1000.0 900.0 0.0 900.0
უცხოურ საწარმოთა ქონებაზე(გარდა მიწისა) 2.7 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ფიზიკურ პირთა ქონებაზე(გარდა მიწისა)გადასახადი 37.5 14.0 0.0 14.0 10.0 0.0 10.0
ეკონომიკური საქმიანობისათვის გამოყენებულ ქონებაზე გადასახადი 29.1 10.0 0.0 10.0 6.0 0.0 6.0
არაეკონომიკური საქმიანობისათვის გამოყენებულ უძრავ ქონებაზე გადასახადი 8.3 4.0 0.0 4.0 4.0 0.0 4.0
საქართველოში რეგისტრირებულ მსუბუქ ავტომობილებზე 0.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი 935.5 840.0 0.0 840.0 840.0 0.0 840.0
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი ფიზიკური პირებიდან 792.4 700.0 0.0 700.0 700.0 0.0 700.0
სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი იურიდიული პირებიდან 143.1 140.0 0.0 140.0 140.0 0.0 140.0
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი 112.0 249.0 0.0 249.0 250.0 0.0 250.0
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი ფიზიკური პირებიდან 4.3 9.0 0.0 9.0 10.0 0.0 10.0
არასასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწაზე ქონების გადასახადი იურიდიული პირებიდან 107.7 240.0 0.0 240.0 240.0 0.0 240.0
სხვა გადასახადები -0.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
მუხლი 5. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის გრანტები 305,00 ათ. ლარის ოდენობით :
დასახელება 2013 წლის ფაქტი 2014 წლის გეგმა 2015 წლის პროექტი
გრანტები 3335.7 2127.2 305.0
საერთაშორისო ორგანიზაციებიდან და სხვა ქვეყნის მთავრობიდან მიღებული გრანტები 0.0 0.0 0.0
სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი ტრანსფერი 3335.7 2127.2 305.0
ბიუჯეტით გათვალისწინებული ტრანსფერები 305.0 305.0 305.0
გათანაბრებითი ტრანსფერი 0.0 0.0 0.0
მიზნობრივი ტრანსფერი დელეგირებული უფლებამოსილების განსახორციელებლად 305.0 305.0 305.0
ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები 3030.7 1822.2 0.0
საქართველოს მთავრობის სარეზერვო ფონდიდან გამოყოფილი სახსრები 0.0 0.0 0.0
ინფრასტრუქტურის განვითარებისათვის და სხვა მიმდინარე ღონისძიებების დასაფინანსებლად 1690.6 555.3 0.0
საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან გამოყოფილი თანხები 1340.1 1266.9 0.0
სხვა სპეციალური ტრანსფერი 0 0 0
მუხლი 6. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის  სხვა შემოსავლები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის სხვა შემოსავლები 10460,0 ათ. ლარის ოდენობით :
დასახელება 2013 წლის ფაქტი 2014 წლის გეგმა 2015 წლის პროექტი
სხვა შემოსავლები 9120.3 9101.1 10460.0
შემოსავლები საკუთრებიდან 8650.7 8815.3 10084.0
პროცენტები 285.7 300.0 0.0
დივიდენდები 0.0 0.0 0.0
რენტა 8365.0 8515.3 10084.0
მოსაკრებელი ბუნებრივი რესურსებით სარგებლობისათვის 8365.0 8515.3 10084.0
საქონლისა და მომსახურების რეალიზაცია 51.3 35.8 60.0
ადმინისტრაციული მოსაკრებლები და გადასახდელები 22.6 13.8 50.0
სანებართვო მოსაკრებელები 11.3 2.8 39.0
სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებელი 1.8 1.0 1.0
ადგილობრივი მოსაკრებელი  დასახლებული  ტერიტორტიის დასუფთავებისათვის 9.5 10.0 10.0
არასაბაზრო წესით გაყიდული საქონელი და მომსახურება 28.7 22.0 10.0
შემოსავლები მომსახურების გაწევიდან 28.7 22.0 10.0
ჯარიმები,სანქციები და საურავები 418.3 250.0 316.0
შერეული და სხვა არაკლასიფიცირებული შემოსავლები 0.0 0.0 0.0
მუხლი 7. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯები 11067.6 ათ. ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
დასახელება 2013 წლის ფაქტი 2014 წლის გეგმა 2015 წლის პროექტი
სულ მათ შორის სულ მათ შორის
წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები
ხარჯები 12598.7 11819.6 844.7 10975.0 11067.6 305.0 10762.6
შრომის ანაზღაურება 2333.2 2136.9 129.4 2007.5 2122.3 129.4 1992.9
საქონელი და მომსახურება 2511.5 2922.9 539.7 2383.2 2406.6 0.0 2406.6
პროცენტი 221.0 200.0 0.0 200.0 200.0 0.0 200.0
სუბსიდიები 5749.8 4912.2 0.0 4912.2 4552.8 0.0 4552.8
გრანტები 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
სოციალური უზრუნველყოფა 1670.3 1468.9 175.6 1293.3 1681.1 175.6 1505.5
სხვა ხარჯები 112.9 178.8 0.0 178.8 104.8 0.0 104.8
მუხლი 8. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ცვლილება 1485.0 ათ. ლარის ოდენობით, მათ შორის:
ა) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების ზრდა 1520.0 ათ. ლარის ოდენობით, თანდართული რედაქციით:
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა 2013 წლის ფაქტი 2014 წლის გეგმა 2015 wlis პროექტი
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება 19.3 31.1 202.0
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება 0.0 18.0 0.0
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია 4783.7 1671.1 1318.0
განათლება 154.8 573.3 0.0
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი 6.1 50.0 0.0
სულ ჯამი 4963.9 2343.5 1520.0
ბ) განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის არაფინანსური აქტივების კლება 35,0 ათ. ლარის ოდენობით, მათ შორის:
დ ა ს ა ხ ე ლ ე ბ ა 2013 წლის ფაქტი 2014 წლის გეგმა 2015 წლის პროექტი
არაფინანსური აქტივების კლება 82.6 35.0 35.0
ძირითადი აქტივები 34.5 25.0 25.0
არაწარმოებული აქტივები 45.9 10.0 10.0
მიწა 45.9 10.0 10.0
მუხლი 9. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური  აქტივების ზრდის ფუნქციონალური კლასიფიკაცია
   განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ხარჯებისა და არაფინანსური აქტივების ზრდა ფუნქციონალურ ჭრილში, თანდართული რედაქციით:
დასახელება  2013 წლის ფაქტი 2014 წლის გეგმა  2015 წლის პროექტი
საერთო დანიშნულების სახელმწიფო მომსახურება 2,946.0 2,864.9 3,349.6
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა, ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა, საგარეო ურთიერთობები 2,720.2 2,659.6 3,144.4
აღმასრულებელი და წარმომადგენლობითი ორგანოების საქმიანობის უზრუნველყოფა 2,720.2 2,581.5 3,044.4
ფინანსური და ფისკალური საქმიანობა 221.0 200.0 200.0
საერთო დანიშნულების ფულადი ნაკადები მთავრობის სხვადასხვა დონეს შორის 4.8 5.4 5.2
თავდაცვა 6.3 0.0 0.0
საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება 505.2 548.4 229.0
პოლიციის სამსახური და სახელმწიფო დაცვა 166.6 175.6 203.0
ხანძარსაწინააღმდეგო დაცვა 338.7 372.8 26.0
ეკონომიკური საქმიანობა 3,470.8 1,886.7 628.0
სოფლის მეურნეობა, სატყეო მეურნეობა, მეთევზეობა და მონადირეობა 7.5 10.0 0.0
სოფლის მეურნეობა 7.5 10.0 0.0
ტრანსპორტი 3,463.3 1,876.7 628.0
საავტომობილო ტრანსპორტი და გზები 3,463.3 1,876.7 628.0
გარემოს დაცვა 669.5 752.6 880.0
ნარჩენების შეგროვება, გადამუშავება და განადგურება 624.8 650.0 750.0
ჩამდინარე წყლების მართვა 44.6 102.6 130.0
საბინაო-კომუნალური მეურნეობა 660.2 950.8 988.6
ბინათმშენებლობა 112.9 170.8 104.8
წყალმომარაგება 121.0 29.0 100.0
გარე განათება 426.3 590.0 590.0
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა საბინაო-კომუნალურ მეურნეობაში 0.0 161.0 193.8
ჯანმრთელობის დაცვა 368.0 187.5 187.5
ამბულატორიული მომსახურება 205.5 10.0 10.0
სპეციალიზებული ამბულატორიული მომსახურება 205.5 10.0 10.0
საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება 162.4 177.5 177.5
დასვენება, კულტურა და რელიგია 6,118.5 3,852.2 3,364.0
მომსახურება დასვენებისა და სპორტის სფეროში 2,780.3 2,528.2 1,771.0
მომსახურება კულტურის სფეროში 1,194.7 996.0 1,100.3
ტელერადიომაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა 62.9 55.0 72.7
რელიგიური და სხვა სახის საზოგადოებრივი საქმიანობა 2,080.6 273.0 420.0
განათლება 1,253.1 1,853.3 1,400.0
სკოლამდელი აღზრდა 1,253.1 1,853.3 1,400.0
სოციალური დაცვა 1,565.0 1,266.7 1,561.0
ავადმყოფთა და შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა 136.4 152.0 172.0
ავადმყოფთა სოციალური დაცვა 59.8 70.0 90.0
შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა 76.6 82.0 82.0
ხანდაზმულთა სოციალური დაცვა 104.6 297.5 346.0
ოჯახებისა და ბავშვების სოციალური დაცვა 283.8 165.0 175.0
სოციალური გაუცხოების საკითხები, რომლებიც არ ექვემდებარება კლასიფიკაციას 215.0 25.0 25.0
სხვა არაკლასიფიცირებული საქმიანობა სოციალური დაცვის სფეროში 825.1 627.2 843.0
სულ 17,562.6 14,163.1 12,587.6
მუხლი 10. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის  მთლიანი სალდო
ბოლნისის მუნიციპალიტეტის   ადგილობრივი ბიუჯეტის  მთლიანი სალდო განისაზღვროს (212.4) ათ. ლარის ოდენობით.
მუხლი 11. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება
  1. განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ვალდებულებების ცვლილება -212,4 ათ. ლარის ოდენობით  ( საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდსის მიერ  ბოლნისის   მუნიციპალიტეტში შესრულებული პროექტების  ვალდებულებების დაფარვა).
მუხლი 12. მუნიციპალიტეტის  ბიუჯეტის  სარეზერვო ფონდი
საგანგებო ან/და გაუთვალისწინებელი ხარჯების, აგრეთვე სხვა ადგილობრივი მნიშვნელობის  ღონისძიებების დაფინანსების მიზნით მუნიციპალიტეტის ადგილობრივ ბიუჯეტში შეიქმნას     სარეზერვო   ფონდი 100,00 ათ. ლარის ოდენობით.
მუხლი 13. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული მიზნობრივი ტრანსფერი
1.დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად სახელმწიფო ბიუჯეტიდან მიღებული  მიზნობრივი ტრანსფერი, 305,0 ათასი ლარი მიიმართოს:
ა) „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული   უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 170,00 ათასი ლარის ოდენობით ;
ბ) „სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ“ და „სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ“ საქართველოს კანონებით განსაზღვრული უფლებამოსილების   განხორციელებისათვის 132,00 ათასი ლარის ოდენობით;
გ) „სამშობლოს დაცვისას დაღუპულთა და ომის შემდეგ გარდაცვლილ მეომართა ხსოვნის  უკვდავყოფის  შესახებ“ საქართველოს კანონისა და „იძულებით გადაადგილებულ პირთა − დევნილთა შესახებ“   საქართველოს კანონით განსაზღვრული უფლებამოსილების განხორციელებისათვის 3,0     ათასი ლარისა ოდენობით;
2 „საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი“-ს 69-ე მუხლის საფუძველზე წლის განმავლობაში    შესაძლებელია  დელეგირებული უფლებამოსილებების განსახორციელებლად გამოყოფილი   მიზნობრივი ტრანსფერის ამ  მუხლის პირველი პუნქტით განსაზღვრულ ღონისძიებებს შორის   ურთიერთგადანაწილება.
მუხლი 14. მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფა
მოსახლეობის სოციალური უზრუნველყოფის პროგრამისათვის გამოყოფილი ასიგნებების განკარგვა    განხორციელდეს მუნიციპალიტეტის საკრებულოს მიერ დადგენილი წესის და საქართველოს კანონმდებლობის შესაბამისად.
თავი II
ბოლნისის  მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
მუხლი 15. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის პრიორიტეტები და პროგრამები
  1. თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება.
ხანძრისა და სტიქიური უბედურების შემთხვევების დროს მოსახლეობისა და მათი ქონების დასაცავად ადგილზე დროული მისვლა და კვალიფიციური დახმარების აღმოჩენა; საგანგებო სიტუაციების სალიკვიდაციო სამუშაოების განხორციელება.შეიარაღებული ძალების თავდაცვის უნარიანობის ამაღლების მიზნით ხორციელდება მოსწავლეთა პირველადი აღწერა, წვევანდელთა გაწვევის პუნქტებამდი ტრანსპორტირება და სამედიცინო შემოწმება, ასევე სარეზერვო ძალების მობილიზება.
ა) საგანგებო სიტუაციების მართვა.
ხანძრისა და სტიქიური უბედურების შემთხვევების დროს მოსახლეობისა და მათი ქონების დასაცავად ადგილზე დროული მისვლა და კვალიფიციური დახმარების აღმოჩენა; საგანგებო სიტუაციების სალიკვიდაციო სამუშაოების განხორციელება;
ბ) ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა.
 შეიარაღებული ძალების თავდაცვის უნარიანობის ამაღლების მიზნით ხორციელდება მოსწავლეთა პირველადი აღწერა, წვევანდელთა გაწვევის პუნქტებამდი ტრანსპორტირება და სამედიცინო შემოწმება, ასევე სარეზერვო ძალების მობილიზება.
2.ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია.
მუნიციპალიტეტის ეკონომიკური განვითარებისათვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალური ინფრასტრუქტურის შემდგომი გაუმჯობესება და აღნიშნული მიმართულება ბოლნისის მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. აქედან გამომდინარე 2014 წლის განმავლობაში გაგრძელდება საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია, გარე განათების მშენებლობა-ექსპლუატაცია, საკანალიზაციო და ჩამდინარე წყლების სისტემების მშენებლობა-რეაბილიტაცია, გარამოს დაცვის ღონისძიებები, მაღალსართულიანი საცხოვრებელი კორპუსების სახურავების რეაბილიტაცია, სასაფლაოების მოვლა. შადრევნების. სპორტული მოედნების და დასვენების პარკის მსენებლობა-რეაბილიტაცია.
ა) საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია .
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება გზების რეაბილიტაცია, ქ.ბოლნისში ქუჩების  რეაბილიტაცია, ზამთრის სეზონზე მუნიციპალიტეტის  გზების და ქუჩების თოვლის საფარისაგან გაწმენდა.
ბ) კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია.
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე გარე განათების ქსელის მშენებლობა-ექსპლუატაცია , ქ. ბოლნისში საკანალიზაციო და სანიაღვრე სისტემების მშენებლობა-რეაბილიტაცია, გარემოს დაცვის ღონისძიებები: საყოფაცხოვრებო ნარჩენების შეგროვება-გატანა, ქვეწარმავლების და მაწანწალა ცხოველების დასახლებული პუნქტებიდან გადაყვანა,  მრავალბინიანი საცხოვრებელი კორპუსების სახურავების რეაბილიტაცია, სასაფლაოების მოვლა.
 ბ.ა) გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია.
ღამის პერიოდში  მოსახლეობის კომფორტული და უსაფრთხო გადაადგილებისათვის, ისტორიული ძეგლებისა და ტაძრების  ფასადების, სკვერებისა და ბულვარების განათებისთვის აუცილებელ პირობას წარმოადგენს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიის გარე განათება, რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება, სოფ. რაჭისუბანში ცენტრალურ გზაზე გარე განათების მსენებსლობა, ბოლნისის მუნიციპალიტეტის გარე განათების არსებული ქსელის ექსპლოატაცია და გახარჯული ელექტროენერგიის ხარჯები .
 ბ.ბ) ჩამდინარე წყლების მართვა.
ქვეპროგრამის ფარგლებში მოხდება ქ. ბოლნისში სანიაღვრე სისტემის ნაწილის მშენებლობა-რეაბილტაცია. ქ. ბოლნისში  საკანალიზაციო  სისტემების მშენებლობა.
 ბ.გ) გარემოს დაცვითი ღონისძიებები.
მუნიციპალიტეტის ერთ–ერთ მთავარ ფუნქციას წარმოადგენს კეთილსაიმედო სანიტარული მდგომარეობის უზრუნველყოფა, შესაბამისად ქვეპროგრამის ფარგლებში გავალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ყოველდღიური დაგვა–დასუფთავება და ნარჩენების გატანა.    მუნიციპალიტეტში მაწანწალა ცხოველების არსებობა სხვადასხვა ვირუსული დაავადების და ცოფის გავრცელების ძირითად საფრთხეს წარმოადგენს, რისი გათვალისწინებითაც ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ცხოველების დაჭერა და მათი გადაყვანა სპეციალიზირებულ თავშესაფარში, რითაც უზრუნველყოფილი იქნება მათი რაოდენობის მინიმუმამდე დაყვანა და შესაძლო საფრთხეების თავიდან აცილება. მოსახლეობის უსაფრთხოების მიზნით მუნიციპალიტეტის მიერ დაფინასდება დასახლებულ პუნქტებში ქვეწარმავლების დაჭერა – უსაფრთხო ადგილზე გაყვანის მომსახურება.
 ბ.დ) სასაფლაოების მოვლა.
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაგეგმილია ქ. ბოლნისში სასაფლაოს ღობის მშენებლობა/რეაბილიტაციის სამუშაოები.
გ) მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები.
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება მუნიციპალიტეტში არსებული სკვერებისა და პარკების,
შადრევნების მოვლა-პატრონობის ღონისძიებები.
გ.ა)  შადრევნების, დასვენების პარკის და სკვერების მშენებლობა-რეაბილიტაცია, მოვლა-პატრონობა.
ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება შპს „კულტურისა და დასვენების პარკი“ რომელიც   განახორციელებს არსებული  პარკის მოვლა–პატრონობას, არსებული  შადრევნების ექსპლოატაცია. განხორციელდება ცენტრალური პარკის  განათების  და  ფასადის  რეაბილიტაცია.
  1. განათლება.
მომავალი თაობების აღზრდის მიმართულებით დაწყებითი და ზოგადი განათლების გარდა  მნიშვნელოვანი როლი ენიჭება ასევე სკოლამდელ განათლებას, რაც თვითმმართველი ერთეულის საკუთარ   უფლებამოსილებებს განეკუთვნება და შესაბამისად თვითმმართველობის ერთ-ერთ პრიორიტეტს    წარმოადგენს, რომლის ფარგლებში მომდევნო წლებში განხორციელდება საბავშვო ბაღების   ფუნქციონირებისათვის საჭირო ხარჯების დაფინანსება. მუნიციპალიტეტი ხელსუწყობს ასევე უნარშეზღუდულ ბავშვების სწავლას და მათ ინტეგრირებას საზოგადოებაში.
ა) სკოლამდელი განათლება.
პროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება ააიპ „ბოლნისის მუნიციპალიტეტის სკოლამდელი აღზრდისა და მეთოდური კოორდინაციის დაწესებულება“.  ბოლნისის მუნიციპალიტეტში ფუნქციონირებს 12 საბავშვო ბაღი, სადაც დაწყებით განათლებას იღებს საშუალოდ 1000  ბავშვი. სკოლანდელი დაწესებულების დაფინანსება ხორციელდება სრულად ადგილობრივი ბიუჯეტიდან. მუნიციპალიტეტი ხელსუწყობს  ბაღების  მატერიალური ბაზის გაუნჯობესებას, კვებას და დასაქმებულთა სტაბილურ შრომის ანაზღაურებას.
ბ) უნარშეზღუდული ბავშვების სწავლის დაფინანსება.
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ააიპ ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საგანმანათლებლო, სარეაბილიტაციო ცენტრი „განთიადი“-ს დაფინანსებას, რომელიც უზრუნველყოფს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე  მცხოვრები უნარშეზღუდულ  ბავშვების საზოგადოებასთან ინტეგრირებას და მათ    საგამანათლებლო სარეაბილიტაციო ცენტრში სწავლას.
  1. კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი.
ინფრასტრუქტურული და ეკონომიკური განვითარების პარალერულად აუცილებელია ხელი შეეწყოს კულტურული ტრადიციების დაცვას და ღირსეულ გაგრძელებას. ამასთანავე, ერთ-ერთი პრიორიტეტია ახალგაზრდების მრავალმხრივი (როგორც სულიერი, ისე ფიზიკური თვალსაზრისით) განვითარების ხელშეწყობა და მათში ცხოვრების ჯანსაღი წესის დამკვიდრება. შესაბამისად, თვითმმართველობა განაგრძობს კულტურული ობიექტების ფინანსურ მხარდაჭერას, წარმატებული სპორტსმენების ხელშეწყობას და შესაბამისი პირობების შექმნას, სპორტული მოედნების მშენებლობა-რეაბილიტაციას. ასევე გაგრძელდება ბოლნისის ეპარქიის ფინანსური მხარდაჭერა ეკლესიების, მონასტრების რესტავრაცია და შემდგომი აღორძინებისათვის.
ა)  სპორტის განვითარების ხელშეწყობა.
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება სხვადასხვა სპორტული ორგანიზაციების და კლუბების ფინანსური მხარდაჭერა, რათა მათ ქონდეთ შესაძლებლობა უზრუნველყონ სპორტსმენებისათვის სავარჯიშოდ შესაბამისი პირობების შექმნა და ნიჭიერი სპორტსმენების წახალისება, სპორტული მოედნების მშენებლობა-რეაბილიტაციას..
 ა.ა)  სპორტული სკოლები.
ქვეპროგრამა მოიცავს ააიპ „სკოლისგარეშე სასპორტო საგანმანათლებლო დაწესებულება – ბოლნისის სპორტულ-გამაჯანსაღებელი კომპლექსი“-ს  დაფინანსებას, სადაც ფუნქციონირებს სპორტის სხვადასხვა სახეობების წრები და  უზრუნველყოფს ამ სახეობების განვითარებას, მოზარდთა მაქსიმალური რაოდენობის ჩაბმას და მათთვის საწვრთნელი პირობების შექმნას.
ა.ბ) საჭადრაკო სკოლის დაფინანსება.
 ქვეპროგრამის ფარგლებში დაფინანსდება  საჭადრაკო სკოლა ‘ნონა“ რაც ხელსშეუწყობს ამ სპორტის განვითარებას და პოპულარიზაციას მუნიციპალიტეტში.
ა.გ)  საფეხბურთო კლუბი „სიონი“-ს დაფინანსება.
ქვეპროგრამა მოიცავს საფეხბურთო კლუბი „სიონი“ –ს უმაღლეს ლიგაში მონაწილეობის ხელშეწყობას.
ა.დ)  სპორტული კლუბების  დაფინანსება.
ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ააიპ „რაგბის კლუბი ბოლნისი“-ს უმაღლეს ლიგაში მონაწილეობის ხელშეწყობა.
ა.ე)  სპორტული მოედნებისა  მშენებლობა-რეაბილიტაცია.
ქვეპროგრამის ფარგლებში განხორციელდება  სოფ.რაჭისუბანში და დაბა კაზრეთში სპორტული მოედნების რეაბილიტაცია.
ბ) კულტურის განვითარების ხელშეწყობა.
კულტურული ტრადიციების დაცვის მიზნით პროგრამის ფარგლებში გაგრძელდება სხვადასხვა კულტურული ობიექტების ფინანსური მხარდაჭერა, ასევე განხორციელდება სხვადასხვა კულტურული ღონისძიებები, მათ შორის სადღესასწაულო დღეებში სხვადასხვა გასართობი და სანახაობრივი ღონისძიებები.
ბ.ა) საკლუბო, საბიბლიოთეკო, სამუზეუმო გაერთიანება.
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს ააიპ „ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკლუბო, საბიბლიოთეკო, სამუზეუმო გაერთიანება „კულტურის ცენტრი“-ს მიერ ორგანიზებულ ღონისძიებებს დაფინანსებას, როგორებიცაა: ხელოვნების დარგების განვითარების ხელშეწყობა, ლიტერატურული და თოჯინური თეატრების აღორძინება, ხალხური რეწვის დარგების აღორძინება და პოპულარიზაცია, ნიჭიერი ინდივიდუალური შემსრულებლებისა და შემოქმედებითი კოლექტივების საქმიანობის ხელშეწყობა, სამუსიკო და ქორეოგრაფიული ნიმუშების შესწავლისა და პოპულარიზაციისათვის სათანადო პირობების შექმნა. სამუზეუმო ნიმუშების პოპულარიზაციას, გამოფენას და მოვლა-შენახვას. ბიბილიოგრაფიული და საინფორმაციო მუშაობის ხელშეწყობას, წიგნადი ფონდების შევსება დაკომპლექტებას და სრულ აღრიცხვას.
ბ.ბ)  მუსიკალური სკოლა.
ქვეპროგრამის ფარგლებში ფინანსდება ააიპ „ბოლნისის მუნიციპალიტეტის სამუსიკო სკოლა“  სადაც სწავლობს 130 -მდე მოსწავლე, რაც ხელს შეუწყობს მოზარდ თაობაში ხელოვნების განვითარებას.
ბ.გ)  თეატრის დაფინასება.
ააიპ „ბოლნისის მუნიციპალიტეტის თეატრი“ მიერ ორგანიზებული ღონისძიებების დაფინანსებას, როგორებიცაა: მხატვრული აღზრდის პროპაგანდა, ეროვნული თეატრალური ხელოვნების განვითარება, სასცენო ხელოვნების განმტკიცება, ტრადიციების აღორძინება და განვითარება, ზოგადსაკაცობრიო იდეალების პროპაგანდა, საზოგადოებისა და ახალგაზრდობის ზნეობრივი და სულიერი სამყაროს გამდიდრება.
გ)  რელიგიური ორგანიზაციების ხელშეწყობა.
პროგრამის ფარგლებში განხორციელდება ბოლნისის ეპარქიის  ფინანსური მხარდაჭერა, ახალი ტაძრების მსენებლობაშ, ისტორიული ეკლესია-მონასტრების აღდგენაში და მათ სემდგომ აღორძინებაში.
დ)  ტელე-რადიო მაუწყებლობა და საგამომცემლო საქმიანობა.
პროგრამა ითვალისწინებს შპს „გაზეთი ბოლნისი“-ს დაფინანსებას ფუნქციონირებისათვის , რომელიც ახორციელებს ,  ახალი ამბების და კულტურული და სპორტული ღონისძიებების  გაშუქების.
  1. მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა და სოციალური უზრუნველყოფა.
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა და მათი სოციალური დაცვა ერთ-ერთ მთავარ პრიორიტეტს წარმოადგენს. თვითმმართველობა არსებული რესურსების ფარგლებში განაგრძობს სოციალურად დაუცველი მოსახლეობის სხვადასხვა დახმარებებითა და შეღავათებით უზრუნველყოფას. ერთიანი სახელმწიფო პოლიტიკის ფარგლებში გაგრძელდება საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვის მიზნით ადგილობრივ დონეზე სხვადასხვა ღონისძიებების განხორციელება, რაც უზრუნველყოფს არა მხოლოდ ქალაქის, არამედ მთელი ქვეყნის მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვას სხვადასხვა გადამდები და ინფექციური დაავადებებისაგან.
ა)  ჯანდაცვის პროგრამები.
პროგრამა ითვალისწინებს  „საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის შესახებ“ საქართველოს კანონით განსაზღვრული ფუნქციების დაფინანსებას.
ა.ა) საზოგადოებრივი ჯანდაცვის მომსახურება.
ქვეპროგრამა  ითვალისწინებს ააიპ „დაავადებათა აღრიცხვის, კონტროლის, საზოგადოებრივი ჯანდაცვისა და პრევენციული მედიცინის ცენტრი“-ს დაფინანსებას, რომლის მიერ  განახორციელდება: მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე ეპიკეთილსაიმედო სიტუაციის შექმნა და შენარჩუნება; ეპიდსიტუაციის გამწვავების დროული გამოვლენის ხელშეწყობა და მათზე სწრაფი რეაგირება; მუნიციპალიტეტის მოსახლეობაში არაგადამდებ დავადებათა პრევენციის და ჯანმრთელობაზე მავნე ფაქტორების ზემოქმედებაზე მოსახლეობის ინფორმირების გზით ჯანმრთელობის დაცვის ხელშეწყობა; სადერატიზაციო, სადეზინსექციო და სადეზინფექციო სამუშაოების ჩატარება,  ორგანიზაციებში, სკვერებში, ნაგვის შემკრებ ბუნკერებში; მუნიციპალიტეტის საგანმანათლებლო, სააღმზრდელო და საგანმანათლებლო-სამღზრდელო დაწესებულებებში სანიტარული და ჰიგიენური ნორმების დაცვის ზედამხედველობის გზით ეპიკეთილსაიმედო სიტუაციის შექმნა.
ბ)  სოციალური პროგრამები.
პროგრამა ითვალისწინებს მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე მცხოვრები მოსახლეობის სხვადასხვა ფენებისათვის გარკვეული შეღავათებითა და სოციალური დახმარებებით უზრუნველყოფას. სახელმწიფო ბიუჯეტიდან გამოყოფილი მიზნობრივი ტრანსფერის ფარგლებში კანონმდებლობით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურების ხარჯების ანაზღაურებას, მოხუცებულთა, მიუსაფართა და სოციალურად დაუცველთა კვებით და საცხოვრებელი ფართით უზრუნველყოფას, სტუდენტთა და სპორცმენთა სოციალურ დახმარებას, იძულებულ გადაადგილებულ პირთა სოციალურ დახმარებას და სხვა სოციალურ ღონისძიებებს, რომლებიც მთლიანობაში უზრუნველყოფენ მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესებას.
ბ.ა)  შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე პირთა სოციალური დაცვა.
ქვეპროგრამა ითვალისწინებს შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე  (I და II ჯგუფის) უსინათლო ინვალიდების 100 ლარის ოდენობით ყოველთვიურ დახმარებას, შეზღუდული შესაძლებლობების პირების რომლებიც ვერახერხებენ დამოუკიდებლად გადაადგილებას  150 ლარის ოდენობით , ხოლო ვინც ვერ ახერხებს დამოუკიდებლად გადაადგილებას და არ გააჩნიათ იურიდიული მარჩენალი 400 ლარის ოდენობით ყოველთვიურ დახმარებას .
ბ.ბ)  ხანდაზმულთა სახლის  და უფასო სასადილო დაფინანსება.
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია უმწეო მდგომარეობაში მყოფი მოხუცების თავშესაფრით, კვებითა და სამედიცინო მომსახურებით უზრუნველყოფა. ასევე გათვალისწინებულია სოციალურად დაუცველი  მოსახლეობისა და სხვა უმწეო მდგომარეობაში მყოფი 450-მდე ბენეფიციარის ყოველდღიურად კვებით უზრუნველყოფა.
ბ.გ)  სტუდენტთა და სპორცმენთა დახმარება.
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტში მცხოვრები მრავალშვილიანი (სამი და მეტი), სოციალურად დაუცველი (0-დან 70001 ქულამდე), ოჯახში  2 ან მეტი , ობოლი ან  მარჩენალდაკარგული, იძულებით გადაადგილებული    სტუდენტების  დახმარება, რომლებიც სწავლობენ აკრედიტირებულ  უმაღლეს სასწავლებლებში.  ზემოთ ჩამოთვლილი  სამი ან მეტ კატეგორიის მქონე სტუდენტები დაფინანსდებიან 100 ლარით ხოლო დანარჩენი 70 ლარით ყოველთვიურად (01 თებერვლიდან -01 აგვისტომდე და 01 სექტემბრიდან-31 დეკემბრამდე  პერიოდში).   მუნიციპალიტეტში მცხოვრები სპორცმენების ყოველთვიური დახმარება არაუმეტეს 200 ლარისა, რომლებმაც 2012-2013 წლებში  მიაღწიეს წარმატებებს (ჩემპიონები და პრიზიორები),ასევე სპორცმენები რომლებიც პროგრამის მოქმედების პერიოდში გახდებიან ჩემპიონები ან პრიზიორები მიიღებენ ერთჯერად დახმარებას (მსოფლიო და ევროპის ჩემპიონი 1000 ლარის ოდენობით, ხოლო პრიზიორი 500 ლარის ოდენობით; საქართველოს ჩემპიონი 500 ლარის ოდენობით, ხოლო პრიზიორი 200 ლარის ოდენობით).
ბ.დ)  სამედიცინო უზრუნველყოფა.
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ონკოლოგიური ავადმყოფების სამედიცინო დახმარება, სოციალურად დაუცველი (0-დან 150 001 ქულამდე ) ,დედ-მამით  ობოლი არასრულწლოვნები, შეზღუდული შესაძლებლობის პირები, ომის ვეტერანები და იძულებით გადაადგილებული პირები , რომელთაც არაფინანსებს საყოველთაო დაზღვევა, რეფერალური პროგრამები და სხვა ჯამრთელობის დაზღვევები.
ბ.ე)  ავადმყოფთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფა.
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტში მცხოვრები ქრონიკულად დაავადებული პირების მედიკამენტებით უზრუნველყოფა, შემდეგ კატეგორიებზე: ეპილეფსია, ბრონჰიალური ასთმა, პარკინსონი, ონკოლოგია და ფსორიაზი.
ბ.ვ)  მატერიალური დახმარებები.
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია დახმარებები სოციალურად დაუცველი და  განსაკუთრებით ეკონომიკურად შეჭირვებულ  მოსახლეობაზე რომლებიც მოცემულ სიტუაციაში ვერსარგებლობენ სოციალურად დაუცველის სტატუსით. ბოლნისის ტერიტორიაზე მცხოვრები ავადმყოფები რომლებიც საჭიროებენ ჰემოდიალიზით მკურნალობას გაეწევა დახმარება ყოველთვიურად 50 ლარის ოდენობით.
ბ.ზ)  ომის ვეტერანთა და მათთან გათანაბრებულ პირთა ერთჯერადი მატერიალური დახმარება.
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის დაღუპულთა ოჯახების, ვეტერანების და მათთან გათანაბრებული პირების ერთჯერადი მატერიალური დახმარება თითოეულზე 300 ლარის ოდენობით.
ბ.თ) პედაგოგების, დევნილების და მოქალაქეების მუნიციპალურ ტრანსპორტზე შეღავათების ხარჯი.
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია შპს „ბოლნისის მუნიციპალიტეტის ტრანსპორტის  სამსახური“-ს  დაფინანსება შიდა მუნიციპალური ტრანსპორტით მუნიციპალიტეტის მოსახლეობის შეღავათიანი ტარიფით მგზავრობის შესანარჩუნებლად.
ბ.ი)  სარიტუალო მომსახურების უზრუნველყოფის ხარჯები.
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია ომის ვეტერანთა, იძულებით გადაადგილებულ პირთა და  მარტოხელა სოციალურად დაუცველ პირთა  დაკრძალვის ხარჯების ანაზღაურება, თითოეულ ბენეფიციარზე 250 ლარის ოდენობით.
ბ.კ)  კომუნალური დადასახადების დაფარვა.
ქვეპროგრამის ფარგლებში გათვალისწინებულია მუნიციპალიტეტის ტერიტორიაზე კომპაქტურად ჩასახლებული იძულებით გადაადგილებული ოჯახებისათვის კომუნალური გადასახადების დაფარვა და სოციალურ საცხოვრიში შესახლებული ბენეფიციარების კომუნალური გადასახადების დაფარვა.
მუხლი 16. მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები
განისაზღვროს მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტის ასიგნებები საბიუჯეტო კლასიფიკაციის მიხედვით თანდართული რედაქციით:
დასახელება 2013 წლის ფაქტი 2014 წლის გეგმა 2015 წლის პროექტი
სულ მათ შორის სულ მათ შორის
წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები წლიური სახელმწიფო ბიუჯეტის ფონდებიდან გამოყოფილი ტრანსფერები საკუთარი შემოსავლები
ბოლნისის მუნიციპალიტეტი 17,754.0 14,375.5 2,127.2 12,248.2 12,800.0 305.0 12,495.0
ხარჯები 12,598.7 11,819.6 844.7 10,975.0 11,067.6 305.0 10,762.6
შრომის ანაზღაურება 2,333.2 2,136.9 129.4 2,007.5 2,122.3 129.4 1,992.9
საქონელი და მომსახურება 2,511.5 2,922.9 539.7 2,383.2 2,406.6 0.0 2,406.6
პროცენტი 221.0 200.0 0.0 200.0 200.0 0.0 200.0
სუბსიდიები 5,749.8 4,912.2 0.0 4,912.2 4,552.8 0.0 4,552.8
სოციალური უზრუნველყოფა 1,670.3 1,468.9 175.6 1,293.3 1,681.1 175.6 1,505.5
სხვა ხარჯები 112.9 178.8 0.0 178.8 104.8 0.0 104.8
არაფინანსური აქტივების ზრდა 4,963.9 2,343.5 1,282.6 1,060.9 1,520.0 0.0 1,520.0
ვალდებულებების კლება 191.4 212.4 0.0 212.4 212.4 0.0 212.4
წარმომადგენლობითი და აღმასრულებელი ორგანოების დაფინანსება 3,137.4 3,077.3 0.0 3,077.3 3,562.0 0.0 3,562.0
ხარჯები 2,926.8 2,833.8 0.0 2,833.8 3,147.6 0.0 3,147.6
შრომის ანაზღაურება 1,876.3 1,685.0 0.0 1,685.0 1,923.7 0.0 1,923.7
საქონელი და მომსახურება 826.7 858.7 0.0 858.7 993.9 0.0 993.9
პროცენტი 221.0 200.0 0.0 200.0 200.0 0.0 200.0
სოციალური უზრუნველყოფა 2.7 90.1 0.0 90.1 30.0 0.0 30.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა 19.3 31.1 0.0 31.1 202.0 0.0 202.0
ვალდებულებების კლება 191.4 212.4 0.0 212.4 212.4 0.0 212.4
ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულო 494.6 475.2 0.0 475.2 582.5 0.0 582.5
ხარჯები 494.6 475.2 0.0 475.2 532.5 0.0 532.5
შრომის ანაზღაურება 379.3 345.5 0.0 345.5 366.1 0.0 366.1
საქონელი და მომსახურება 115.3 117.8 0.0 117.8 156.4 0.0 156.4
სოციალური უზრუნველყოფა 0.0 12.0 0.0 12.0 10.0 0.0 10.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 0.0 0.0 0.0 50.0 0.0 50.0
ბოლნისის მუნიციპალიტეტის გამგეობა 2,225.6 2,106.3 0.0 2,106.3 2,461.9 0.0 2,461.9
ხარჯები 2,206.3 2,075.2 0.0 2,075.2 2,309.9 0.0 2,309.9
შრომის ანაზღაურება 1,496.9 1,339.5 0.0 1,339.5 1,557.6 0.0 1,557.6
საქონელი და მომსახურება 706.7 657.5 0.0 657.5 732.3 0.0 732.3
სოციალური უზრუნველყოფა 2.7 78.1 0.0 78.1 20.0 0.0 20.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა 19.3 31.1 0.0 31.1 152.0 0.0 152.0
სარეზერვო ფონდი 0.0 78.1 0.0 78.1 100.0 0.0 100.0
ხარჯები 0.0 78.1 0.0 78.1 100.0 0.0 100.0
საქონელი და მომსახურება 0.0 78.1 0.0 78.1 100.0 0.0 100.0
მუნიციპალიტეტის ვალდებულებების მომსახურება და დაფარვა 412.4 412.4 0.0 412.4 412.4 0.0 412.4
ხარჯები 221.0 200.0 0.0 200.0 200.0 0.0 200.0
პროცენტი 221.0 200.0 0.0 200.0 200.0 0.0 200.0
ვალდებულებების კლება 191.4 212.4 0.0 212.4 212.4 0.0 212.4
სსიპ – საქართველოს ეროვნული არქივის ადგილობრივი ორგანოების  დაფინანსება 4.8 5.4 0.0 5.4 5.2 0.0 5.2
ხარჯები 4.8 5.4 0.0 5.4 5.2 0.0 5.2
საქონელი და მომსახურება 4.8 5.4 0.0 5.4 5.2 0.0 5.2
თავდაცვა, საზოგადოებრივი წესრიგი და უსაფრთხოება 511.5 548.4 132.0 416.4 229.0 132.0 97.0
ხარჯები 511.5 530.4 132.0 398.4 229.0 132.0 97.0
შრომის ანაზღაურება 456.9 451.9 129.4 322.5 198.6 129.4 69.2
საქონელი და მომსახურება 54.6 66.0 0.0 66.0 27.8 0.0 27.8
სოციალური უზრუნველყოფა 0.0 4.6 2.6 2.0 2.6 2.6 0.0
სხვა ხარჯები 0.0 8.0 0.0 8.0 0.0 0.0 0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 18.0 0.0 18.0 0.0 0.0 0.0
საგანგებო სიტუაციების მართვა 338.7 372.8 0.0 372.8 26.0 0.0 26.0
ხარჯები 338.7 372.8 0.0 372.8 26.0 0.0 26.0
შრომის ანაზღაურება 311.1 322.5 0.0 322.5 23.0 0.0 23.0
საქონელი და მომსახურება 27.5 40.3 0.0 40.3 3.0 0.0 3.0
სოციალური უზრუნველყოფა 0.0 2.0 0.0 2.0 0.0 0.0 0.0
სხვა ხარჯები 0.0 8.0 0.0 8.0 0.0 0.0 0.0
საზოგადოებრივი წესრიგის უზრუნველყოფის ხელშეწყობა 6.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
საქონელი და მომსახურება 6.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ქვეყნის თავდაცვისუნარიანობის ამაღლების ხელშეწყობა 166.6 175.6 132.0 43.6 203.0 132.0 71.0
ხარჯები 166.6 157.6 132.0 25.6 203.0 132.0 71.0
შრომის ანაზღაურება 145.8 129.4 129.4 0.0 175.6 129.4 46.2
საქონელი და მომსახურება 20.8 25.6 0.0 25.6 24.8 0.0 24.8
სოციალური უზრუნველყოფა 0.0 2.6 2.6 0.0 2.6 2.6 0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 18.0 0.0 18.0 0.0 0.0 0.0
ინფრასტრუქტურის მშენებლობა, რეაბილიტაცია და ექსპლუატაცია 6,637.4 3,809.6 1,266.9 2,542.7 2,861.6 0.0 2,861.6
ხარჯები 1,853.7 2,138.5 539.7 1,598.9 1,543.6 0.0 1,543.6
საქონელი და მომსახურება 1,513.8 1,871.3 539.7 1,331.6 1,285.0 0.0 1,285.0
სუბსიდიები 227.0 96.5 0.0 96.5 153.8 0.0 153.8
სხვა ხარჯები 112.9 170.8 0.0 170.8 104.8 0.0 104.8
არაფინანსური აქტივების ზრდა 4,783.7 1,671.1 727.3 943.8 1,318.0 0.0 1,318.0
საგზაო ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და მოვლა-შენახვა 2,017.9 518.8 0.0 518.8 628.0 0.0 628.0
ხარჯები 5.5 8.0 0.0 8.0 10.0 0.0 10.0
საქონელი და მომსახურება 5.5 8.0 0.0 8.0 10.0 0.0 10.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა 2,012.4 510.8 0.0 510.8 618.0 0.0 618.0
კომუნალური ინფრასტრუქტურის მშენებლობა-რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 1,337.1 1,582.4 0.0 1,582.4 1,763.6 0.0 1,763.6
ხარჯები 1,180.9 1,455.8 0.0 1,455.8 1,463.6 0.0 1,463.6
საქონელი და მომსახურება 1,067.9 1,255.0 0.0 1,255.0 1,270.0 0.0 1,270.0
სუბსიდიები 0.0 30.0 0.0 30.0 88.8 0.0 88.8
სხვა ხარჯები 112.9 170.8 0.0 170.8 104.8 0.0 104.8
არაფინანსური აქტივების ზრდა 156.3 126.6 0.0 126.6 300.0 0.0 300.0
სარწყავი არხების რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 7.5 10.0 0.0 10.0 0.0 0.0 0.0
ხარჯები 7.5 10.0 0.0 10.0 0.0 0.0 0.0
საქონელი და მომსახურება 7.5 10.0 0.0 10.0 0.0 0.0 0.0
სასმელი წყლით მომარაგების სამუშაოები 121.0 29.0 0.0 29.0 100.0 0.0 100.0
ხარჯები 9.4 15.0 0.0 15.0 0.0 0.0 0.0
საქონელი და მომსახურება 9.4 15.0 0.0 15.0 0.0 0.0 0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა 111.6 14.0 0.0 14.0 100.0 0.0 100.0
გარე განათების მოწყობა, რეაბილიტაცია და ექსპლოატაცია 426.3 590.0 0.0 590.0 590.0 0.0 590.0
ხარჯები 426.3 550.0 0.0 550.0 490.0 0.0 490.0
საქონელი და მომსახურება 426.3 550.0 0.0 550.0 490.0 0.0 490.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 40.0 0.0 40.0 100.0 0.0 100.0
დასუფთავების ღონისძიებები 624.8 650.0 0.0 650.0 750.0 0.0 750.0
ხარჯები 624.8 650.0 0.0 650.0 750.0 0.0 750.0
საქონელი და მომსახურება 624.8 650.0 0.0 650.0 750.0 0.0 750.0
საკანალიზაციო სისტემების მოწყობისა და რეაბილიტაციის ღონისძიებები 44.6 102.6 0.0 102.6 130.0 0.0 130.0
ხარჯები 0.0 30.0 0.0 30.0 30.0 0.0 30.0
საქონელი და მომსახურება 0.0 30.0 0.0 30.0 30.0 0.0 30.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა 44.6 72.6 0.0 72.6 100.0 0.0 100.0
კორპუსების გადახურვა 112.9 170.8 0.0 170.8 104.8 0.0 104.8
ხარჯები 112.9 170.8 0.0 170.8 104.8 0.0 104.8
სხვა ხარჯები 112.9 170.8 0.0 170.8 104.8 0.0 104.8
რიტუალური მომსახურების სააგენტო 0.0 30.0 0.0 30.0 88.8 0.0 88.8
ხარჯები 0.0 30.0 0.0 30.0 88.8 0.0 88.8
სუბსიდიები 0.0 30.0   30.0 88.8 0.0 88.8
მუნიციპალიტეტის კეთილმოწყობის ღონისძიებები 1,985.5 350.5 0.0 350.5 470.0 0.0 470.0
ხარჯები 227.0 86.5 0.0 86.5 70.0 0.0 70.0
საქონელი და მომსახურება 0.0 20.0 0.0 20.0 5.0 0.0 5.0
სუბსიდიები 227.0 66.5 0.0 66.5 65.0 0.0 65.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,758.5 264.0 0.0 264.0 400.0 0.0 400.0
ქალაქის შემოსასვლელის, ქუჩების კეთილმოწყობა და ქალაქის ნაწილის რეაბილიტაცია 1,758.5 153.0 0.0 153.0 300.0 0.0 300.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა 1,758.5 153.0 0.0 153.0 300.0 0.0 300.0
სკვერებისა და შადრევნების კეთილმოწყობა 0.0 131.0 0.0 131.0 105.0 0.0 105.0
ხარჯები 0.0 20.0 0.0 20.0 5.0 0.0 5.0
საქონელი და მომსახურება 0.0 20.0 0.0 20.0 5.0 0.0 5.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 111.0 0.0 111.0 100.0 0.0 100.0
ცენტრალური პარკის მოვლა 78.5 66.5 0.0 66.5 65.0 0.0 65.0
ხარჯები 78.5 66.5 0.0 66.5 65.0 0.0 65.0
სუბსიდიები 78.5 66.5   66.5 65.0 0.0 65.0
ავტობუსების შეძენა 148.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ხარჯები 148.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
სუბსიდიები 148.5 0.0     0.0 0.0 0.0
სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის ფარგლებში განსახორციელებელი ღონისძიებები 1,297.0 1,357.9 1,266.9 91.0 0.0 0.0 0.0
ხარჯები 440.4 588.3 539.7 48.6 0.0 0.0 0.0
საქონელი და მომსახურება 440.4 588.3 539.7 48.6 0.0 0.0 0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა 856.6 769.7 727.3 42.4 0.0 0.0 0.0
განათლება 1,253.1 1,853.3 523.3 1,330.0 1,400.0 0.0 1,400.0
ხარჯები 1,098.3 1,280.0 0.0 1,280.0 1,400.0 0.0 1,400.0
სუბსიდიები 1,098.3 1,280.0 0.0 1,280.0 1,400.0 0.0 1,400.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა 154.8 573.3 523.3 50.0 0.0 0.0 0.0
საბავშვო ბაღები 1,098.3 1,280.0 0.0 1,280.0 1,400.0 0.0 1,400.0
ხარჯები 1,098.3 1,280.0 0.0 1,280.0 1,400.0 0.0 1,400.0
სუბსიდიები 1,098.3 1,280.0   1,280.0 1,400.0 0.0 1,400.0
საბავშვო ბაღების რეაბილიტაცია 154.8 573.3 523.3 50.0 0.0 0.0 0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა 154.8 573.3 523.3 50.0 0.0 0.0 0.0
კულტურა, რელიგია, ახალგაზრდობის ხელშეწყობა და სპორტი 4,281.6 3,632.7 32.0 3,600.7 2,999.0 0.0 2,999.0
ხარჯები 4,275.5 3,582.7 0.0 3,582.7 2,999.0 0.0 2,999.0
საქონელი და მომსახურება 56.5 47.0 0.0 47.0 0.0 0.0 0.0
სუბსიდიები 4,219.0 3,535.7 0.0 3,535.7 2,999.0 0.0 2,999.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა 6.1 50.0 32.0 18.0 0.0 0.0 0.0
სპორტის განვითარების ხელშეწყობა 2,701.8 2,461.7 32.0 2,429.7 1,706.0 0.0 1,706.0
ხარჯები 2,701.8 2,429.7 0.0 2,429.7 1,706.0 0.0 1,706.0
საქონელი და მომსახურება 0.9 47.0 0.0 47.0 0.0 0.0 0.0
სუბსიდიები 2,700.9 2,382.7 0.0 2,382.7 1,706.0 0.0 1,706.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 32.0 32.0 0.0 0.0 0.0 0.0
სპორტული სკოლები 651.0 861.6 0.0 861.6 976.0 0.0 976.0
ხარჯები 651.0 861.6 0.0 861.6 976.0 0.0 976.0
სუბსიდიები 651.0 861.6   861.6 976.0 0.0 976.0
საფეხბურთო კლუბი „სიონი“ 2,049.9 1,460.0 0.0 1,460.0 500.0 0.0 500.0
ხარჯები 2,049.9 1,460.0 0.0 1,460.0 500.0 0.0 500.0
სუბსიდიები 2,049.9 1,460.0   1,460.0 500.0 0.0 500.0
სპორტული მოედნების მოვლა შენახვა და მოწყობა 0.9 140.1 32.0 108.1 230.0 0.0 230.0
ხარჯები 0.9 108.1 0.0 108.1 230.0 0.0 230.0
საქონელი და მომსახურება 0.9 47.0 0.0 47.0 0.0 0.0 0.0
სუბსიდიები 0.0 61.1   61.1 230.0 0.0 230.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 32.0 32.0 0.0 0.0 0.0 0.0
კულტურის ხელშეწყობა 1,194.7 996.0 0.0 996.0 1,100.3 0.0 1,100.3
ხარჯები 1,194.7 978.0 0.0 978.0 1,100.3 0.0 1,100.3
საქონელი და მომსახურება 51.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
სუბსიდიები 1,143.1 978.0 0.0 978.0 1,100.3 0.0 1,100.3
არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 18.0 0.0 18.0 0.0 0.0 0.0
მუნიციპალიტეტის თეატრი 134.5 130.0 0.0 130.0 130.0 0.0 130.0
ხარჯები 134.5 130.0 0.0 130.0 130.0 0.0 130.0
სუბსიდიები 134.5 130.0   130.0 130.0 0.0 130.0
მუსიკალური სკოლა 124.1 118.0 0.0 118.0 130.3 0.0 130.3
ხარჯები 124.1 118.0 0.0 118.0 130.3 0.0 130.3
სუბსიდიები 124.1 118.0   118.0 130.3 0.0 130.3
საკლუბო, საბიბლიოთეკო, სამუზეუმო გაერთიანება 884.6 748.0 0.0 748.0 840.0 0.0 840.0
ხარჯები 884.6 730.0 0.0 730.0 840.0 0.0 840.0
სუბსიდიები 884.6 730.0   730.0 840.0 0.0 840.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა 0.0 18.0 0.0 18.0 0.0 0.0 0.0
კულტურის სახლის სარემონტო სამუშაოები 51.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ხარჯები 51.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
საქონელი და მომსახურება 51.6 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ახალგაზრდული ორგანიზაციების დაფინანსება 10.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ხარჯები 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
საქონელი და მომსახურება 4.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
არაფინანსური აქტივების ზრდა 6.1 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ეპარქიის დაფინანსება 312.0 120.0 0.0 120.0 120.0 0.0 120.0
ხარჯები 312.0 120.0 0.0 120.0 120.0 0.0 120.0
სუბსიდიები 312.0 120.0   120.0 120.0 0.0 120.0
საგამომცემლო საქმიანობა 62.9 55.0 0.0 55.0 72.7 0.0 72.7
ხარჯები 62.9 55.0 0.0 55.0 72.7 0.0 72.7
სუბსიდიები 62.9 55.0   55.0 72.7 0.0 72.7
მოსახლეობის ჯანმრთელობის დაცვა სოციალური უზრუნველყოფა 1,932.9 1,454.2 173.0 1,281.2 1,748.5 173.0 1,575.5
ხარჯები 1,932.9 1,454.2 173.0 1,281.2 1,748.5 173.0 1,575.5
საქონელი და მომსახურება 59.8 80.0 0.0 80.0 100.0 0.0 100.0
სუბსიდიები 205.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
სოციალური უზრუნველყოფა 1,667.6 1,374.2 173.0 1,201.2 1,648.5 173.0 1,475.5
ჯანდაცვის პროგრამები 444.6 269.5 170.0 99.5 269.5 170.0 99.5
ხარჯები 444.6 269.5 170.0 99.5 269.5 170.0 99.5
საქონელი და მომსახურება 0.0 10.0 0.0 10.0 10.0 0.0 10.0
სუბსიდიები 205.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
სოციალური უზრუნველყოფა 239.1 259.5 170.0 89.5 259.5 170.0 89.5
საზოგადოებრივი ჯანმრთელობის დაცვა 162.4 177.5 170.0 7.5 177.5 170.0 7.5
ხარჯები 162.4 177.5 170.0 7.5 177.5 170.0 7.5
სოციალური უზრუნველყოფა 162.4 177.5 170.0 7.5 177.5 170.0 7.5
ამბულატორიების დაფინანსება 205.5 10.0 0.0 10.0 10.0 0.0 10.0
ხარჯები 205.5 10.0 0.0 10.0 10.0 0.0 10.0
საქონელი და მომსახურება 0.0 10.0 0.0 10.0 10.0 0.0 10.0
სუბსიდიები 205.5 0.0     0.0 0.0 0.0
სარეაბილიტაციო ცენტრი (განთიადი) 76.6 82.0 0.0 82.0 82.0 0.0 82.0
ხარჯები 76.6 82.0 0.0 82.0 82.0 0.0 82.0
სოციალური უზრუნველყოფა 76.6 82.0 0.0 82.0 82.0 0.0 82.0
სოციალური პროგრამები 1,488.4 1,184.7 3.0 1,181.7 1,479.0 3.0 1,476.0
ხარჯები 1,488.4 1,184.7 3.0 1,181.7 1,479.0 3.0 1,476.0
საქონელი და მომსახურება 59.8 70.0 0.0 70.0 90.0 0.0 90.0
სოციალური უზრუნველყოფა 1,428.6 1,114.7 3.0 1,111.7 1,389.0 3.0 1,386.0
ავადმყოფთა მედიკამენტებით უზრუნველყოფა (ეპილეპსია, პარკინსონი, ონკოდაავადებები და ბრონქიალური ასთმა) 59.8 70.0 0.0 70.0 90.0 0.0 90.0
ხარჯები 59.8 70.0 0.0 70.0 90.0 0.0 90.0
საქონელი და მომსახურება 59.8 70.0 0.0 70.0 90.0 0.0 90.0
მატერიალური დახმარებები (შეზღუდული შესაძლებლობის მქონე ბავშვები, უსინათლო ინვალიდები,მარტოხელა უპატრონო ინვალიდები, დიალიზით მოსარგებლე ადამიანები და რეინტეგრირებული ბავშვები) 48.0 71.0 0.0 71.0 113.0 0.0 113.0
ხარჯები 48.0 71.0 0.0 71.0 113.0 0.0 113.0
სოციალური უზრუნველყოფა 48.0 71.0 0.0 71.0 113.0 0.0 113.0
მოხუცთა პანსიონატი სათნოების სახლი (წითელი ჯვარი) 104.6 297.5 0.0 297.5 346.0 0.0 346.0
ხარჯები 104.6 297.5 0.0 297.5 346.0 0.0 346.0
სოციალური უზრუნველყოფა 104.6 297.5 0.0 297.5 346.0 0.0 346.0
სამედიცინო უზრუნველყოფის პროგრამა (სტაციონალური, ამბოლატორიული, მედიკამენტური და დიაგნოსტიკური კამოკვლევები) 283.8 165.0 0.0 165.0 175.0 0.0 175.0
ხარჯები 283.8 165.0 0.0 165.0 175.0 0.0 175.0
სოციალური უზრუნველყოფა 283.8 165.0 0.0 165.0 175.0 0.0 175.0
უფასო სასადილო 193.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
ხარჯები 193.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
სოციალური უზრუნველყოფა 193.5 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
დევნილთა დახმარებები (კომუნალური გადასახადები) 21.5 25.0 0.0 25.0 25.0 0.0 25.0
ხარჯები 21.5 25.0 0.0 25.0 25.0 0.0 25.0
სოციალური უზრუნველყოფა 21.5 25.0 0.0 25.0 25.0 0.0 25.0
სპორტსმენთა და სტუდენტთა დახმარება 124.4 163.9 0.0 163.9 200.0 0.0 200.0
ხარჯები 124.4 163.9 0.0 163.9 200.0 0.0 200.0
სოციალური უზრუნველყოფა 124.4 163.9 0.0 163.9 200.0 0.0 200.0
პედაგოგების, დევნილების და მოქალაქეების მუნიციპალური ტრანსპორტით მგზავრობის შეღავათი 285.8 226.4 0.0 226.4 230.0 0.0 230.0
ხარჯები 285.8 226.4 0.0 226.4 230.0 0.0 230.0
სოციალური უზრუნველყოფა 285.8 226.4 0.0 226.4 230.0 0.0 230.0
ომის ვეტერანთა და მათან გათანაბრებულ პირთა დახმარება 4.8 16.5 0.0 16.5 20.0 0.0 20.0
ხარჯები 4.8 16.5 0.0 16.5 20.0 0.0 20.0
სოციალური უზრუნველყოფა 4.8 16.5 0.0 16.5 20.0 0.0 20.0
დახმარებები და ერთჯერადი განაცემები, ზეპროგრამული 305.4 134.4 0.0 134.4 175.0 0.0 175.0
ხარჯები 305.4 134.4 0.0 134.4 175.0 0.0 175.0
სოციალური უზრუნველყოფა 305.4 134.4 0.0 134.4 175.0 0.0 175.0
კანონით გათვალისწინებული სარიტუალო მომსახურება 2.0 5.0 3.0 2.0 5.0 3.0 2.0
ხარჯები 2.0 5.0 3.0 2.0 5.0 3.0 2.0
სოციალური უზრუნველყოფა 2.0 5.0 3.0 2.0 5.0 3.0 2.0
სტიქიის შედეგად მიყენებული ზიანის ანაზღაურება 54.7 10.0 0.0 10.0 100.0 0.0 100.0
ხარჯები 54.7 10.0 0.0 10.0 100.0 0.0 100.0
სოციალური უზრუნველყოფა 54.7 10.0 0.0 10.0 100.0 0.0 100.0
თავი III
დასკვნითი დებულებანი
მუხლი 17. დადგენილების ამოქმედება
  1. ეს დადგენილება ამოქმედეს 2015 წლის 1 იანვრიდან.
  2. ამ დადგენილების ამოქმედებისთანავე ძალადაკარგულად ჩაითვალოს „ბოლნისის მუნიციპალიტეტის 2014 წლის ადგილობრივი ბიუჯეტის დამტკიცების შესახებ“ ბოლნისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2013 წლის 25 დეკემბრის № 46 დადგენილება (საქართველოს საკანონმდებლო მაცნე (www. matsne. gov.ge), 04.01.2013წ. სარეგისტრაციო კოდი: 190020020.35.158.016109).
მუნიციპალიტეტის გამგებელი                                                                           გოგი მეშველიანი
საფინანსო-საბიუჯეტო სამსახურის უფროსი                                                     ოთარ ხუტიაშვილი
იურიდიული განყოფილების უფროსი (მ.შ.)                                                 ლიანა ბაძაღუა

 


Share.

Comments are closed.